ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็กและเยาวชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติของจะังหวัดจันทบุรี
14 ม.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,113 อ่าน

เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็กและเยาวชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติ ของจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน”
23 ก.ย. 2557 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,793 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย...ผู้เฒ่าเล่า ผู้เยาว์เขียน
15 ก.ย. 2557 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,732 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของสตรีอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมพุทธมณฑลจันทบุรี
14 ส.ค. 2557 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,459 อ่าน

เมื่อเวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมเพิ่งศักยภาพสร้างความสัมพันธ์ของสตรี ระดับอำเภอสอยดาว” ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
5 ส.ค. 2557 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,887 อ่าน

เมื่อเวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 9 จาก 18 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9