ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการอบรมสัมมนาวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 14
15 ม.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,525 อ่าน

วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดฃ

อ่านเพิ่มเติม

(โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็กและเยาวชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติของจะังหวัดจันทบุรี
14 ม.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,241 อ่าน

เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็กและเยาวชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติ ของจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน”
23 ก.ย. 2557 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 3,002 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย...ผู้เฒ่าเล่า ผู้เยาว์เขียน
15 ก.ย. 2557 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,999 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของสตรีอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมพุทธมณฑลจันทบุรี
14 ส.ค. 2557 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,602 อ่าน

เมื่อเวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

หน้าที่ <- 9 จาก 18 ->
1 2 3 4 5 6 7 8 9