ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2555
17 ส.ค. 2555 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 4,701 อ่าน

เมื่อเวลา 09.30 น. นางวรรณฤดี ศรีคำแหง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2555 "กิจกรรมโครงการรวมพลังเครือข่าายองค์กรสตรี พัฒนาครอบครัวร่มเย็น เสริมสร้างสังคมเป็นสุข อำเภอเมือง" วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอเมืองจันทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ ๆเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัวในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสตรี ครอบครัว ชุมชนและสังคมในลักษณะองค์รวมพร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ ในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ภายในงานมีการแสดงกิจกรรมมายากลคนรักแม่ และบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีใน 10 ตำบล เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายในการทำงานขององค์กรสตรี