ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
วันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2555
19 ธ.ค. 2555 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 4,887 อ่าน

เมื่อเวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกยีรติและผู้เข้าร่วมเสวนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนายเกรียงเดช เข็มทอง ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมสัมมนางานวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี” ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ ลานขนถ่ายสินค้าศูนย์ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และกล่าวรายงานโดยนายธนายุทธ ลาดทอง โดยมีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำและคำปรึกษารวมทั้งอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับแก่คนพิการ ซึ่งได้รับและคุ้มครองไว้ในกฎหมายฉบับต่าง ๆ และให้คนพิการได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรคนพิการทุกระดับ ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน และการเสวนาการประกอบอาชีพของคนพิการ กอรมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน/องค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ การจ้างงานคนพิการ การแสดงความสามารถของนักเรียนพิการ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ให้บริการตรวจสุขภาพ ตัดผม การให้บริการจัดหางานสำหรับคนพิการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การสาธิตอาชีพคนพิการ การมอบถุงยังชีพ ทุนการศึกษา และการแข่งขันกีฬาเปตอง