ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอมะขาม จัดโครงการรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ “กิจกรรมการประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอมะขาม” ประจำปี 2556
17 เม.ย. 2556 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,844 อ่าน

วันที่ 9 เมษายน 2556 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ นายอำเภอมะขาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ “กิจกรรมการประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอมะขาม” ประจำปี 2556 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. โดยมีนางลำเจียก แสวงการ ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอมะขาม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีกิจกรรมประชุมสัมมนา หัวข้อเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการดูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเลขาชมรมผู้สูงอายุอำเภอมะขาม กรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุประจำอำเภอมะขาม สาธารณสุขอำเภอมะขาม และประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอมะขาม กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สูงอายุดีเด่นในแต่ละตำบล โดยได้นายดนัย โชติวัชรานุรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตอำเภอมะขามเป็นผู้มอบใบประกาศฯ กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุแต่ละตำบล เป็นต้น