ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการฯ"กิจกรรมอบรมให้ความรู้และประโยชน์ของไม้เท้าขาวสื่อนำทางอิสรภาพสำหรับคนตาบอดในจังหวัดจันทบุรี" ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมอีสเทิร์นจันทบุรี และสวนสาธารณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจั
22 ต.ค. 2556 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,817 อ่าน

เวลา 10.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง ผุ้มีเกียรติทุกท่าน