ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557“กิจกรรมการประชุมสัมมนางานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว" ร
10 เม.ย. 2557 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 4,005 อ่าน

วันที่ 8 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2557“กิจกรรมการประชุมสัมมนางานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว" ระดับอำเภอเมืองจันทบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยมี นายอาทิตย์ บุญอากาศ ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี วัฒนธรรมอำเภอเมืองจันทบุรี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีกิจกรรมประชุมสัมมนา หัวข้อเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการดูและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเลขาชมรมผู้สูงอายุอำเภอขลุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุประจำอำเภอเมืองจันทบุรี สาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี และประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองจันทบุรี กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สูงอายุดีเด่นในแต่ละตำบล กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และสรงน้ำพระพุทธรูป กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุแต่ละตำบล เป็นต้น