ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
((โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมอบรมพัฒนาอาชีพสตรี ระดับอำเภอเขาคิชฌกูฏ” วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
5 มิ.ย. 2557 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,083 อ่าน

เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยเลขานุการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสังคมให้สตรีทุกกลุ่มมีโอกาส เข้าถึง เรียนรู้การพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้สตรีได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและมีโอกาสเข้าร่วมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยแนวทางการพัฒนาเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของสตรี พัฒนาทักษะ ฝึกหัดจำลองจากการสาธิตอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง  มีอาชีพทางเลือกประกอบด้วย 5 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 1. น้ำมันเหลือง 2. หมวกแฟนซี 3. สละลอยแก้ว 4. ดินหอมญี่ปุ่น 5. กล้วยกรอบแก้ว