ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมเพิ่งศักยภาพสร้างความสัมพันธ์ของสตรี ระดับอำเภอสอยดาว” ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
5 ส.ค. 2557 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,477 อ่าน

เมื่อเวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดและพบปะ/มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี อำเภอขลุงจำนวนเงิน 350,000 บาทพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสอยดาว พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาของตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม สร้างความรู้ ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้สตรีมีความรู้ ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพื่อขยายผลแก่กลุ่มสตรีอื่น ๆ ต่อไป ภายในการจัดงานยังมีกิจกรรม