ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของสตรีอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมพุทธมณฑลจันทบุรี
14 ส.ค. 2557 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,081 อ่าน

เมื่อเวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดและพบปะ/มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี อำเภอท่าใหม่จำนวนเงิน 350,000 บาทพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอท่าใหม่ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาของตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม สร้างความรู้ ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้สตรีมีความรู้ ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน เพื่อขยายผลแก่กลุ่มสตรีอื่น ๆ ต่อไป ภายในการจัดงานยังมีกิจกรรมการมอบของที่ระลึกให้กับสตรีดีเด่นในแต่ละตำบล จำนวน 15 ตำบล