ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็กและเยาวชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติของจะังหวัดจันทบุรี
14 ม.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,698 อ่าน

เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็กและเยาชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยนายพงษ์ศักดิ์ หลิวทวีศรีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 และนายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานนั้น ภายในงานมีการแสดงต่าง ๆ อาทิเช่น งิ้วพันหน้า จากรายการกระบี่มือหนึ่ง, มายากล จาก ไดม่อนเมจิก และ ดร.สมิตา หมวดทอง (ครูพี่นุ้ย) จากรายการ English Breakfast และมีการให้โล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับเด็กดีเด่น ประจำปี 2558 ได้แก่ 1.ด้านทักษะภาษาอังกฤษดีเด่น เด็กหญิงบุญสิตา กระจ่างแาย 2.ด้านทักษะภาษาไทยดีเด่น เด็กชานอนุวัติ แซ่เตียว 3.ด้านผลการเรียนดีเด่น เด็กหญิงวาริศา นิยมศิลป์ 4.ด้านกตัญญูกตเวที เด็กหญิงสลิลทิพย์ สุขโข, เด็กหญิงเสาวนิต ปราณนคร และเด็กชายยงยุทธ เสนาะสรรพ์ ทั้งนี้ยังมีศิลปิน GAIA จากค่าย Do A Dot มาร่วมแสดงบนเวทีอีกด้วย