ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนางานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับจังหวัด"
27 เม.ย. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,164 อ่าน

ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนางานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับจังหวัด" องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสาขาสมาคมผู้สูงอายุประจำจังหวัดจันทบุรี ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี วัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชมรมมีสุขภาพกายและใจที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,691,605 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี จาก 10 อำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ประมาณ 2,000คน กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวที่ของผู้สูงอายุจาก 10 อำเภอ จัดบูทนิทรรศการแสดงผลงานและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุจากอำเภอต่าง ๆ การรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุอาวุโสจากอำเภอต่าง ๆ จำนวน 20 ท่าน