ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
15 ก.ย. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 2,035 อ่าน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายอุลิศ สุจิรสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี“กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี” กิจกรรมย่อยวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 พร้อมกล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิด โดย นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะทำงานเพื่อสังคม มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกความเป็นพลเมือง (Civicmind) กล้าคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตย ภายในงานมีการจัดบูทนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ และชุดการแสดงจากโรงเรียนในสังกัดจังหวัดจันทบุรี เพื่อแสดงความสามารถของเด็กจันท์