ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็กและเยาวชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่มิวเซี่ยมติดล้อ Muse Mobile จังหวัดจันทบุรี"
3 ธ.ค. 2558 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,036 อ่าน

เวลา 10.00 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติกล่างถึงความร่วมมือการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีกิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้ที่ทันสมัยได้ทั้งสาระความเพลิดเพลิน ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ เสริมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ให้กับประชาชนไทยโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ฐาน ดังนี้ 1.นิทรรศการเรียงความประเทศไทย(ฉบับย่อจากมิวเซี่ยมสยาม จำนวน 4 ตู้คอนเทนเนอร์)2.มุมกิจกรรมนิทรรศการ อาทิ เกมส์เศรษฐีสุวรรณภูมิ การขุดค้นทางโบราณคดีและเกมส์ต่อจิ๊กซอ 3 มิติ เป็นต้น 3.กิจกรรมจากองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ(Muse Mobile)จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี