ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการอบรม ประชุมสัมมนา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษและครอบครัวในชุมชนจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2559
1 เม.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,406 อ่าน

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมการทำเก้าอี้สำหรับเด็กพิเศษ อบรมการเสริมสร้างพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวอบรมให้ความรู้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมอำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอขลุง อบรมการจัดกิจกรรมกลุ่มสำหรับเด็กพิการทางสมอง อบรมเสริมสร้างพัฒนาการโดย ดนตรีบำบัด อบรมการนวดไทยในเด็กพิการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษทุกประเภทในจังหวัดจันทบุรี ได้รับความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลบุตร ร่วมทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และมีความเสมอภาคการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ