ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว “กิจกรรมประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับจังหวัด” ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
12 เม.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,118 อ่าน

เวลา 10.00 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว “กิจกรรมประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับจังหวัด” ประจำปี 2559 ในวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีผู้สูงอายุ คือ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย บุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวมีสิทธิได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 เช่น บริการทางการแพทย์ การศึกษา การศาสนา การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายน ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 อนุมัติให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น วันครอบครัว เป็นช่วงเวลาที่บุตรหลาน ญาติพี่น้อง เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมเยือนและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บิดา มารดา รวมทั้งทำบุญตักบาตรตามประเพณีของพระพุทธศาสนาสืบเนื่องตลอดมา เป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี ชมรมผู้สูงอายุอำเภอในจังหวัดจันทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชมรม 2.เพื่อให้ทุกคนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ 3.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถและแสดงให้ทุกคนเห็นถึงพลังความสมัครสมานสามัคคี รวมทั้งความเข้มแข็งของผู้สูงอายุทุกคน 4.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดี สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน พร้อมทั้งดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในปีงบประมาณ 2559 สมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม 1. จัดงานระดับอำเภอ 10 อำเภอ จำนวนเงิน 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 11-22 เมษายน 2559 2.จัดงานระดับจังหวัด 1,140,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ในวันที่ 8 เมษายน นี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000.-บาท (สามล้านบาทถ้วน)โดยการจัดงานในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี จาก 10 อำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ประมาณ 2,000 คน กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุ บูทนิทรรศการแสดงผลงานถ่ายทอดภูมิปัญญาสร้างอาชีพของผู้สูงอายุ มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่นประจำอำเภอ ๆ ละ 2 คน มอบอุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ ออกกำลังกายโดยการฝึกเล่นโยคะ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุอาวุโสจากอำเภอ ๆ ละ 2 คน ซึ่งการจัดงานในปีนี้ได้แบ่งการจัดงานออกเป็นสองส่วน ประกอบด้วยการจัดงานของแต่ละอำเภออีกจำนวน 10 อำเภอ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานในระดับจังหวัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานที่จัดขึ้นภายในอำเภอของตนเองได้อย่างทั่วถึง ซึ่งได้กำหนดวันการจัดงานของแต่ละอำเภอไว้แล้ว และการจัดงานในภาพรวมของจังหวัดจันทบุรี ณ ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี แห่งนี้