ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว “กิจกรรมประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอโป่งน้ำร้อน ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 เมษายน 2559 ณ วัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
18 เม.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,212 อ่าน

ในวันที่ 15 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอโป่งน้ำร้อน ได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอโป่งน้ำร้อน โดยมีนายอำเภอโป่งน้ำร้อนเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ให้ทุกคนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ มีความมั่นคงในชีวิต มีวิถีชีวิตที่ดี การอยู่ดีกินดี การได้รับความปลอดภัยในชีวิต การดำเนินชีวิตโดยปราศจากความขาดแคลนและความหวาดกลัว มีสุขภาพกายและใจที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและความสำเร็จต่าง ๆ ในชีวิต อนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุในระดับอำเภอ จำนวน 500 คน