ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว “กิจกรรมประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอขลุง ประจำปี 2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ วัดซึ้งบน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
21 เม.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,393 อ่าน

เวลา 09.00 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอขลุง ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์การนำภูมิปัญญามาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมความรักความกตัญญู ห่วงใยผู้สูงอายุในครอบครัว ส่งเสริมความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นหลังสำนึกถึงคุณงามความดีของผู้สูงอายุในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม อนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ มอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุ จำนวน 30 คน การแสดงและการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายของผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุในระดับอำเภอ จำนวน 500 คน