ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(((โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอและระดับจังหวัด “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมไหว้พระ ประจำปี 2559”
7 ก.ค. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,040 อ่าน

ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรีเวลา 09.30 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมไหว้พระ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโบราณสถาน เกิดความเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนา เข้าวัดปฏิบัติธรรม เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตการมีส่วนร่วมในสังคม สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ในการดำเนินงานของของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จำนวนเงิน 370,965 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2559 โดยการจัดงานในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี จาก 10 อำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จำนวน 86 คน กิจกรรมประกอบด้วยบรรยาย หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ” โดยวิทยากรจาก...พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การดำเนินงานของสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี” โดยวิทยากร...พ.ต.ต.ชาตรี ชาวเมือง นายกสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานและสักการะสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ วัดถ้ำเสือ วัดถ้ำพุหว้า วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาดูงาน “ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม / มิติใหม่แห่งการพัฒนาผู้นำ”สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดกาญจนบุรี “การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกรับใหญ่”อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี