ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(โครงการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
12 ก.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,004 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวลา 09.30 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการกีฬาสุ่ความเป็นเลิศ "กิจกรรมจัดการแข่งขัน "Chanthaburi Freestyle/Speed Skating 2016" ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬา พัฒนากฎกติกาภายในประเทศให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล คัดเลือกนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทั้งชาย-หญิง ฝีมือดีจากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสมาร่วมแข่งขัน ซึ่งจะได้นำไปสู่เป้าหมายของการเป็นนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมตัวแทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับนานาชาติและระดับโลกในโอกาสต่อไป โดยการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. Speed รุ่น 300 เมตร หญิง/ชาย อายุ 8-12 ปี/13ปีขึ้นไป รุ่น 500 เมตร หญิง/ชาย 8-12 ปี/13 ปีขึ้นไป รุ่นมือใหม่ 200 เมตร หญิง/ชาย ต่ำกว่า 10 ปี รุ่น 1,000 เมตร หญิง/ชาย 8-12 ปี/13 ปีขึ้นไป 2.Freestyle Slalom รุ่น Classic Slalom หญิง อายุ 8-12 ปี รุ่น Classic Slalom หญิง อายุ 13 ปีขึ้นไป รุ่น Classic Slalom ชาย อายุ 8-12 ปี รุ่น Classic Slalom ชาย อายุ 13 ปีขึ้นไป รุ่น Battle Slalom Women รุ่น Battle Slalom Men รุ่น Slide Slalom Women รุ่น Slide Men 3.Skateboard รุ่น Open Inlind game of Blade รุ่น Open Inlind Skate Cross รุ่น Am Sk8 Park รุ่น Am Sk8 Bast trick ปัจจุบันกีฬาเอ็กซ์ตรีม ถูกบรรจุอยู่ในการแข่งขันทั้งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ/กีฬาแห่งชาติและในจังหวัดจันทบุรี