ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะเด็กและเยาวชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559”ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 36)
13 ก.ย. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,113 อ่าน

เวลา 09.50 น. นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่ได้ร่วมงานกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่ถือว่าควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้สังคมและประเทศชาติของเรามีการพัฒนาเจริญรุ่งเรือง กิจกรรมในครั้งนี้เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้เสนอความคิดเห็นของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในอนาคตการรวมพลังแสดงศักยภาพของเด็กและเยาวชน ในเชิงสร้างสรรค์และเป็นเวทีระดมความคิดเห็นและความต้องการต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนสังคม ให้มีคุณภาพและที่สำคัญ เด็กและเยาวชนคือกำลังของชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงคุณค่าของตนเอง เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองจากปัญหาต่าง ๆ ที่มีมากมายในสังคมที่นับวันเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559 เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมร้องเพลงเยาวชนไทยพิธีมอบเกียรติบัตรแก่อดีตผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 คนพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอที่มีผลงานและกิจกรรมโดดเด่น จำนวน 10 คนพิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมจำนวน 30 หน่วยงานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้มีความประพฤติดีและทำกิจกรรมเพื่อสังคม จำนวน 20 คน การเสวนาหัวข้อ “สรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อเยาวชน” การจัดบูทนิทรรศการ การแสดงของสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน