ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการอบรมสัมมนาวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑๖
23 ธ.ค. 2559 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 592 อ่าน

ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑๖ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสัมมนาให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กรคนพิการทุกระดับ ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนและความบันเทิงในการชมการแสดงต่างๆ ที่จัดขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการผ่อนคลายให้กับคนพิการและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมงาน ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน พึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว สังคม เพื่อให้บุคคลภายนอกครอบครัวมีความรู้สึกและเข้าใจในคนพิการมากขึ้น โดยทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับทางสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ในการจัดงานครั้งน