ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมวันสตรีสากล "น้อมศิระกราน สานต่อที่พ่อสอน" วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ลานค้าชุมชนหน้าจวนผู้ว่าฯ
14 มี.ค. 2560 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 759 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดและมอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันสตรีสากลและพบปะสตรีสตรีไทยมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น 4 ประการ คือ 1) พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ 2) พึงทำหน้าที่แม่บ้านให้ดี 3) พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและ 4) พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสตรีไทยจะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของรัฐบาลปัจจุบัน เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพ การจัดทำโครงการในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรี/สมาชิกสตรีในจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 2,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สืบสานปณิธานตามคำสอนของพ่อ 2.เพื่อกระตุ้นให้เกิดองค์กรสตรีที่เข็มแข็งสืบสานปณิธานตามคำสอนของพ่อแสดงถึงความพร้อมความสามารถพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานและทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคความเท่าเทียมกัน ความยุติธรรม สันติภาพและเป็นผู้นำในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม จำนวนเงิน 1,500,000 บาท และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่กรุณาได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดโครงการและเดินรณรงค์ในวันนี้ พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีในจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป