ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรมไหว้พระในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ หนองคาย อุดรธานี และนครราชสีมา
14 มี.ค. 2560 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,043 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรมไหว้พระในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี ชมรมผู้สูงอายุอำเภอในจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิต 2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ผลการดำเนินงานของสมาคมสภาผู้สูงอายุ/ชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จำนวนเงิน 841,600 บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2560 โดยการจัดงานในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี จาก 10 อำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จำนวน 161 คน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยบรรยายหัวข้อ “สุขกาย สบายชีวี/สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ”โดยวิทยากรจาก...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-2มีนาคม ศึกษาดูงานและสักการะสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ วัดโพธิ์ชัย /ศาลาแก้วกู่(วัดแขก)อุทยานเทวาลัย จังหวัดหนองคาย ศึกษาดูงาน “การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย/ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหนองคาย/การดำเนินงานของสมาคม/โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ สมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี”