ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับจังหวัด" ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
18 เม.ย. 2560 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,150 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับจังหวัด ในวันที่ 11 เมษายน 256 ผู้สูงอายุ คือ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย บุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวมีสิทธิได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553 เช่น บริการทางการแพทย์ การศึกษา การศาสนา การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายน ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 อนุมัติให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น วันครอบครัว เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บิดา มารดา รวมทั้งทำบุญตักบาตรตามประเพณีของพระพุทธศาสนาสืบเนื่องตลอดมา เป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี ชมรมผู้สูงอายุอำเภอในจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานในวันนี้ คือ “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0” ในปีงบประมาณ 2560 สมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมไหว้พระในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว 2.จัดงานระดับจังหวัด ในวันที่ 11 เมษายน นี้ 3. จัดงานระดับอำเภอ 10 อำเภอ ระหว่างวันที่ 12-25 เมษายน 2560 โดยการจัดงานในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี จาก 10 อำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ประมาณ 2,000 คน กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุ บูทนิทรรศการแสดงผลงานถ่ายทอดภูมิปัญญาสร้างอาชีพของผู้สูงอายุ มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่น ประจำอำเภอ 10 อำเภอ/มอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดเรียงความเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง “แบบอย่างตามผู้สูงวัย”ของจังหวัดจันทบุรี ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๒ รางวัล (รางวัลดีเด่นและรางวัลดีมาก)/มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุประเภทคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นของจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ รางวัล และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุประเภทที่มีจิตอาสาดีเด่นของจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ รางวัล พร้อมทั้งรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งการจัดงานในปีนี้ได้แบ่งการจัดงานออกเป็นสองส่วน ประกอบด้วยการจัดงานของแต่ละอำเภออีกจำนวน 10 อำเภอ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานในระดับจังหวัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานที่จัดขึ้นภายในอำเภอของตนเองได้อย่างทั่วถึง ซึ่งได้กำหนดวันการจัดงานของแต่ละอำเภอไว้แล้ว