ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว อำเภอเขาคิชฌกูฎ ในวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ วัดจันทเขลม
28 เม.ย. 2560 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,810 อ่าน

เวลา 09.30 น. นายณรงค์ ฐานธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอเขาคิชฌกูฎ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัวระดับอำเภอ ในวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ วัดจันทเขลม ตำบลจันทเขลม ผู้สูงอายุ คือ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย บุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวมีสิทธิได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553 เช่น บริการทางการแพทย์ การศึกษา การศาสนา การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายน ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 อนุมัติให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น วันครอบครัว เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ บิดา มารดา รวมทั้งทำบุญตักบาตรตามประเพณีของพระพุทธศาสนาสืบเนื่องตลอดมา เป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี ชมรมผู้สูงอายุอำเภอในจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานในวันนี้ คือ “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0” ในปีงบประมาณ 2560 สมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมไหว้พระในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว 2.จัดงานระดับจังหวัด ในวันที่ 11 เมษายน 2560 3. จัดงานระดับอำเภอ 10 อำเภอ ระหว่างวันที่ 12-25 เมษายน 2560 โดยการจัดงานในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุอำเภอเขาคิชฌกูฏ จำนวน 500 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวและบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ และการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ ด้วยการสาธิตการทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนได้