ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงกการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอโป่งน้ำร้อน"
30 มิ.ย. 2560 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,759 อ่าน

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงกการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอโป่งน้ำร้อน" ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอโป่งน้ำร้อน ณ หอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำองค์กรสตรีในชุมชนและพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ ส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากร ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว