ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
(โครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมบทบาทการพัฒนาองค์กรสตรีในจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอเมือง"
30 มี.ค. 2561 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,264 อ่าน

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมบทบาทการพัฒนาองค์กรสตรีในจังวหัดจันทบุรี "กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอเมือง" อบรมวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเสม็ดงามรีสอร์ท จันทบุรี และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถพัฒนาตนเองสู่่การเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรี