ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมบทบาทพัฒนาองค์กรสตรีในจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอขลุง”
30 มี.ค. 2561 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 1,369 อ่าน

ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 นางณิชาภัทร พงษ์เจริญ พัฒนาการอำเภอขลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมบทบาทพัฒนาองค์กรสตรีในจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอขลุง” อบรมวันที่ 29 มีนาคม 2561 และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์ และคณะกรรมการพัมนาสตรีอำเภอแหลมสิงห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถพัฒนาตนเองสู่่การเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสตรี