ข่าวเด่นวันนี้ :

กิจกรรม / โครงการ
โครงการรวมพลคนรักแม่ ร่วมสร้างสรรค์สตรีจังหวัดจันทบุรี ประจำปี ๒๕๖๑
16 ส.ค. 2561 จ่าเอกสงวนศักดิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 162 อ่าน

ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานโครงการรวมพลคนรักแม่ ร่วมสร้างสรรค์สตรีจังหวัดจันทบุรี โดยการทำร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี (กพสจ.) จัดทำโครงการฯ ดังกล่าว ขึ้น ในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรี/สมาชิกสตรีในจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๘๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ เพื่อสร้างพลังแห่งความรักของแม่ ก่อให้เกิดสำนึกที่ดีของลูก เกิดการพัฒนาตนเองการสร้างคุณงามความดี การกระทำตนเป็นบุคคลที่ดี มีคุณค่าต่อสังคม ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่กรุณาได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดโครงการในวันนี้ พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีในจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป