ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1188 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวารสารรายสัปดาห์/หนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 26 เม.ย. 2562
1187 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขพัสดุ 416-54-3961 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2562
1186 . ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนา - บ้านสุขใจ ตำบลคลองพูล อำเภอเขาคิชฌกูฏ เชื่อมตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี) 26 เม.ย. 2562
1185 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 193/2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 จ้างเหมาจัดหาเต็นท์ พร้อมเก้าอี้ พัดลมและไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อใช้ในงานพิธีทำน้อภิเษกของจังหวัดจันทบุรี โดยวิะ๊เฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2562
1184 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาเต็นท์ พร้อมเก้าอี้ พัดลม และไฟฟ้าแสงสว่างภายในเต็นท์ เพื่อใช้ในงานพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2562
1183 . (ร่าง)ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำหนองกระเจา หมู่ที่ ๗ ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2562
1182 . ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณซอยข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (เขาหินขาว - ป่าชุมชน) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี) 25 เม.ย. 2562
1181 . ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการจ้างออกแบบโครงการ Complex และ Business Matching Center ผลไม้และสินค้าการเกษตรภาคตะวันออก) 25 เม.ย. 2562
1180 . (ร่าง)ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2562
1179 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บย 3607 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2562
1178 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 25 เม.ย. 2562
1177 . ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งสระโดยการขุดลอกสระสาธารณะทุ่งนางแถม หมู่ที่ ๕ บ้านเพกา ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย. 2562
1176 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย (รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน) เลขที่ 6/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 25 เม.ย. 2562
1175 . จ้างเหมาจัดหาเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 25 เม.ย. 2562
1174 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2562
1173 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการวิถีจันท์ วิถีไทย ประจำปี 2562 ด้วยวิ 24 เม.ย. 2562
1172 . ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด ๑ พาน 24 เม.ย. 2562
1171 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 165/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 24 เม.ย. 2562
1170 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 205/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ มาสด้า หมายเลขทะเบียน บธ 8036 จันทบุรี 24 เม.ย. 2562
1169 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 166/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 จัดซื้อยางพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ (ตู้) โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 2575 จันทบุรี 24 เม.ย. 2562
หน้าที่ <- 4 จาก 61 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9