ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
497 . สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 26 เม.ย. 2559
496 . สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน (กองกิจการสภาฯ) 26 เม.ย. 2559
495 . สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน (กองคลัง) 26 เม.ย. 2559
494 . สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายคลองอีแงว หมู่ที่ 10 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี) 24 มี.ค. 2559
493 . ประกาศร่าง (Term Of Reference : TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Application) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีคัดเลือก 24 มี.ค. 2559
492 . ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณลานจอดรถน้ำตกพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 มี.ค. 2559
491 . สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถนนคอนกรีตสายคลองตาคง-นาจอกฯ 16 มี.ค. 2559
490 . สอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านม่วง-วัดเวฬุ ช่วงบ้านนาซ๊อก-ช้างข้าม หมู่ที่ 2,9,10 และหมู่ที่ 11 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 29 ก.พ. 2559
489 . ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 25 ก.พ. 2559
488 . (ยกเลิกประกาศ) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.คลองนางงาม หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม เชื่อมหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 ก.พ. 2559
487 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักรวมเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น (10 ครอบครัว) ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 ก.พ. 2559
486 . สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน 15 ก.พ. 2559
485 . ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายยายนาค หมู่ที่ 2,11 ตำบลซึ้ง เชื่อมหมู่ที่ 10 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 ก.พ. 2559
484 . สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก จำนวน 2 คัน 28 ม.ค. 2559
483 . (ยกเลิกประกาศ) สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองพระสทึง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 27 ม.ค. 2559
482 . (ยกเลิกประกาศ) สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนผ่าน (Wet Crossing) คลองทับประตี หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ และหมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 25 ม.ค. 2559
481 . ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 25 ม.ค. 2559
480 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝาย คสล.คลองซึ้ง หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ม.ค. 2559
479 . ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.คลองนางงาม หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม เชื่อมหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 14 ม.ค. 2559
478 . ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตสายช้างข้าม-หมอตั้ว-ทุ่งแร้งทำรัง หมู่ที่ 2,9 และหมู่ที่ 10 ตำบลซึ้ง เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5 ม.ค. 2559
หน้าที่ <- 6 จาก 28 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9