ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1138 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ)เลขที่ 138/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2562
1137 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ)เลขที่ 147/2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2562
1136 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 173/2562 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) เครื่องที่ 2 และ 3 27 มี.ค. 2562
1135 . ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 27 มี.ค. 2562
1134 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2562
1133 . เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดลาด ซอย 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 2 ไทยประเสริฐ ตำบลบ่อพุ เชื่อมตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มี.ค. 2562
1132 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวบิล ป้ายสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด (งานผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2562
1131 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และผู้ควบคุม (หมวดบิน ๓๑ คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2562
1130 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก สำหรับรถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กค 5999 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2562
1129 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานพิธีเปิด - ปิด (หมวดบิน ๓๑ คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2562
1128 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำประกาศนียบัตร, ป้ายประชาสัมพันธ์ (หมวดบิน ๓๑ คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2562
1127 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2562
1126 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮโดรลิค แบบตีนตะขาบ (ชนิดแขนสั้น) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2562
1125 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ)เลขที่ 143/2562 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในราชการของกองช่าง 26 มี.ค. 2562
1124 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง)เลขที่ 126/2562 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 จ้างเหมาซ่อมระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 25 มี.ค. 2562
1123 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 146/2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 25 มี.ค. 2562
1122 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 145/2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 25 มี.ค. 2562
1121 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 170/2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง 2292 จันทบุรี 25 มี.ค. 2562
1120 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวารสารรายสัปดาห์/หนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนเมษายน 2562 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 25 มี.ค. 2562
1119 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 171/2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 2,000 เล่ม (งานวันผู้สูงอายุ) 25 มี.ค. 2562
หน้าที่ <- 9 จาก 61 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9