ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
1533 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 265/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 37 รายการ 23 ก.ค. 2562
1532 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 261/2562 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 2562
1531 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 2562
1530 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 277/2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 จ้างเหมาบริการรถเครน ขนาด 25 ตัน เพื่อขนย้ายเครื่องสูบน้ำ-ส่งน้ำระยะไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 2562
1529 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถเครน ขนาด 25 ตัน เพื่อขนย้ายเครื่องสูบน้ำ-ส่งน้ำระยะไกล เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 2562
1528 . เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา(ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 255/2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 2562
1527 . เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายวัสดุสำหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีต 7 สายทาง (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) 22 ก.ค. 2562
1526 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560(โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายญาณวิโรจน์ แหลมสิงห์ ตำบลคลองน้ำเค็ม เชื่อมตำบลบางสระเก้า เชื่อมตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จัง 22 ก.ค. 2562
1525 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทรัพย์ประเมิน-บ้านคลองเร่ว ตำบลโป่งน้ำร้อน เชื่อมตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี) 22 ก.ค. 2562
1524 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาเม่น-บึงชนังกลาง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 5 บ้านป่าวิไล ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี) 22 ก.ค. 2562
1523 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนโตโยต้า (ตู้) หมายเลขทะเบียน นข 1529 จันทบุรี 22 ก.ค. 2562
1522 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 22 ก.ค. 2562
1521 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 93 รายการ 22 ก.ค. 2562
1520 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 262/2562 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถสุขาเคลื่อนที่ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-1728 จันทบุรี 22 ก.ค. 2562
1519 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 258/2562 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 22 ก.ค. 2562
1518 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2562
1517 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บร 3022 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2562
1516 . เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอนามัย-ม.บูรพา หมู่ที่ 1 ตำบลโขมง เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 19 ก.ค. 2562
1515 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายพานสำหรับเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2562
1514 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 19 ก.ค. 2562
หน้าที่ 1 จาก 77 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9