ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างดูทั้งหมด
  โปรดระบุคำค้น 
ลำดับที่ เรื่อง ประกาศเมื่อ
2308 . เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 13/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพานทอง-ป่าตะแบก ตำบลทุ่งเบญจา เชื่อมตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 17 ม.ค. 2563
2307 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการซื้อเครื่องสูบน้ำส่งน้ำระยะไกล พร้อมอุปกรณ์ โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 17 ม.ค. 2563
2306 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 17 ม.ค. 2563
2305 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 73/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 17 ม.ค. 2563
2304 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 77/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 ซื้อยางพร้อมเปลี่ยน จำนวน 2 รายการ สำหรับรถบรรทุกน้ำ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-4673 จันทบุรี 16 ม.ค. 2563
2303 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 76/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 ซื้อยางพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กจ 1275 จันทบุรี 16 ม.ค. 2563
2302 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาใบสั่งซื้อเลขที่ 136/2563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุอาหาร) จำนวน 95 รายการตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2563
2301 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 93/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 จ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับและน้ำมันเชื้อเพลิง 16 ม.ค. 2563
2300 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดลาด ซอยที่ ๑ หมู่ที่ ๕,๒ - ไทยประเสริฐ ตำบลบ่อพุ เชื่อมตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ม.ค. 2563
2299 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งจ้าง) เลขที่ 94/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 จ้างเหมาซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 2938 จันทบุรี 15 ม.ค. 2563
2298 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 71/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 15 ม.ค. 2563
2297 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายช่องกะพัด-บ้านหินดาด ตำบลแก่งหางแมว เชื่อมตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2563
2296 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ (ใบสั่งซื้อ) ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ 26/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 จัดซื้อของสมนาคุณ จำนวน 8 ชุด (ดูงานผู้สูงอายุ 2563) 15 ม.ค. 2563
2295 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหารถปรับอากาศ 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน 3 วัน (ดูงานผู้สูงอายุ ปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2563
2294 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณ จำนวน ๘ ชุด โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และการส่งเสริมด้านศีลธรรม จริยธรม และคุณธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2563
2293 . ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตารางเปิดเผยราคากลาง แบบ บก.06 15 ม.ค. 2563
2292 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) 74/2563 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 15 ม.ค. 2563
2291 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 69/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 15 ม.ค. 2563
2290 . ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เลขที่ 70/2563 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15 ม.ค. 2563
2289 . ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2563
หน้าที่ 1 จาก 116 ->

1 2 3 4 5 6 7 8 9