ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองช่าง
กองช่าง
22 มี.ค. 2554 ประชาสัมพันธ์ กองช่าง 20,693 อ่าน

กองช่าง || หน้าที่และความรับผิดชอบ || ฝ่ายสำรวจและออกแบบ || ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม || ฝ่ายเครื่องจักรกล || งานธุรการนายวรเศรษฐ์  อาริยวัฒนศรี
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

              

 

 

 

                     

  

    
   นายไพฑูรย์ จันทนสิน
     นายช่างโยธาอาวุโส
     รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


นายวิวัฒน์ สอิ้ง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


นายนิรุตติ์ หอมคลฑา
พนักงานขับรถยนต์


นายอภิชัย เชื้อชิต
พนักงานรถยนต์


นายวิสุทธิ์ สุนทรภัทรชารี
พนักงานรถยนต์


นายธนศักดิ์ เพชรแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


 

             
      

 

 

 

 

   

 

  

 

 
นายไพฑูรย์ จันทนสิน
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

           
              
    นายไพฑูรย์ จันทนสิน 
 นายช่างโยธาอาวุโส 

           

  
นางสาวพัชร์วิกัญญ์ เจริญประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
นายอนันต์ สัจธรรม
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 พ.อ.อ.เศกสิทธิ์  ประชุมกุล
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
     นายชูศักดิ์ พุ่มทับทิม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 
นายณรงค์ฤทธิ์  ปัตตะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าว่าที่ ร.ต.สำฤทธิ์ สันตะพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

       
       
นายฑีฆายุ สนอยู่
       ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
            

 
นางสาวฐิติมา ศรีรัตนโชติชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

    
นายอนันต์ บุญชู
พนักงานขับรถยนต์นายประวิทย์ วัดน้อย
คนงาน 

 
นางสาวธนพร  ทิวัตถ์วรานันท์
คนงาน

           

            
 

 นางอังคนา  ธาตุทอง
คนงาน 


นางสาวนงลักษณ์  ชำนาญ
คนงาน 
 

 
นางสาวมุจลินท์ สายสวัสดิ์
คนงาน
            
  
           


นางสาวเกียรติสุดา ประเสริฐศรี
คนงาน

 
นายวินัย  พ่วงกระสินธุ์
คนงาน


นางสาวกัลยกร ธรรมโชติ
คนงาน


นางสาวสุฑิษา จันทราภรณ์ศิลป์
คนงาน


นายพงษ์ปณต  ตั๊นงาม
คนงาน

 นายสมชัย  งามการ
คนงาน

 

 

 

 


 

     

นายณัฏฐ์ชัย อ่อนละม่อม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัย
และสิ่งแวดล้อม

  
นายณัฏฐ์ชัย อ่อนละม่อม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

 
 นายธีระเดช  เจริญประเสริฐ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวชมภูนุช  บุตรวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายธรรมรัตน์ พัฒนวรพันธุ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรนายวสันต์  ล้วนรัตน์
ครูอาสาพัฒนากีฬา 


นางสาวสุภัทรา  อยู่บรรยงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณฐพล ศรีประโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์ 
 นายประจักษ์ ทรัพย์จันทร์
คนงาน


นางสาวสุภาพ สีมาก
คนงาน

       

           

นางสาวชลลดา สร้อยศรี
คนงาน


นางสาววรรษมน นิสสัย
ครูอาสาพัฒนากีฬา
(คนงานประจำสนามกีฬา)


นางสาวภัชรานุช โกศลานันท์
ครูอาสาพัฒนากีฬา
(คนงานประจำสนามกีฬา)

 
นางสาวอำนวย ศรีนารา
คนสวน

           

นางสาวนารี นวลแสง
คนสวน

 
นายพยับ พันรอด
คนงาน


นายสืบพงษ์ วิมลภักดิ์
คนงาน


นายประกิจ บริบูรณ์
คนสวน


นางสาววันดี แพทย์รังษี
คนสวน

 

 

 

  
นายวรเศรษฐ์  อาริยวัฒนศรี
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

 

 

 นายจิรวัฒน์ กิติคุณ
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

  
นายธนสรณ์  แสงจำปา
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

 
นายวรเศรษฐ์  อาริยวัฒนศรี
 นายช่างเครื่องกลอาวุโส

 

นายประเสริฐ  กองแดง
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

 
นายดำรงค์  อมรลักษณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

  นายพชรพล  สยามรัฐ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 
 นายเกษม  กิจปรีชา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 
นายวิเชียร  เกี๋ยงคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายประเสริฐ  ประสมทรัพย์พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
 
นายวัลลภ  สำเนียงล้ำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 
นายเสน่ห์  แก้วมีศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 
นายปรามาท  วิเศษ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 


นายนิลธนา พงษ์พนัส
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

นายประทีป  วิชาพร
พนักงานสูบน้ำ


นายประดุงศักดิ์  ผงสุข
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล


นายสุพจน์  ยอดมาลี
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

 
นายสิทธิโชค นิยมวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล


นายขัตติยะ ยงจิรกุลพงศ์ 
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล


นายอรรถพล พรหมฉิน 
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล


นายอรรถวุฒิ โลกานิตย์  
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
                 
  

 
นายอชิตพล  จันนาเมือง  
เจ้าพนักงานธุรการ


นายธวัญชัย  อนันตศรี
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญสม  ทะนารี
พนักงานขับรถยนต์

 
      


นายธนวัฒน์ พงษ์พนัส 
พนักงานขับรถยนต์


นายอดิศร  พานิชกิจ 
พนักงานขับรถยนต์

           

นายรังสฤษดิ์  รจนากูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


ตรีเพชร  ตั้งแต่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายชาญยุทธ  อ่องสิทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายวิทยา  ใหลอ่อน  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
 

นายเวชชัยยันต์ นพสันเทียะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายมานิต  ภาคจิตร  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


นายสุวัฒน์  กิจปรีชา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

           
             
 
นายธรรมรินทร์  ดิษธรรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 
นายอุทัย  แก้วสอนดี 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายนพดล  หนูงาม 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 
นายคำรณห์  เวชกรรม 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายจำรัส สุขสำราญ  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 
นายชัยยันต์ คำชมภู  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายสมพงษ์ วงษ์ธรรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

        
  


นายคงศักดิ์  ชูจิตร  
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

           
           


นายภักดี  อริยบุตร   
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายภูชิต เปรมกมล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายวิมล กุลรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายสมชาย อับดุลย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายธารา  คงรอด    
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายเลิศชาย อ้อมเขต   
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายพิพัฒน์  งามกิจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายสมชาย อับดุล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


นายอัศวิน บุญล้อม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายสุพงศ์ ทองเกิด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายรังสรรค์ วรรณมาลี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายธนพัต สุนทร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา