ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองช่าง
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ กองช่าง 7,481 อ่าน
กองช่าง || หน้าที่และความรับผิดชอบ || ฝ่ายสำรวจและออกแบบ || ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม || ฝ่ายเครื่องจักรกล || งานธุรการ

นายไพฑูรย์ จันทนสิน
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง
      หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
    

นายไพฑูรย์  จันทนสิน
นายช่างโยธาอาวุธโส 

พ.อ.อ.เศกสิทธิ์  ประชุมกุล 
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 

    นายอนันต์  สัจธรรม
        นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน   

น.ส.พัชร์วิกัญญ์ เจริญประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
  
นายชูศักดิ์  พุ่มทับทิม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 
 นายฑีฆายุ สนอยู่
  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 

นายประวิทย์  วัดน้อย
คนงาน


นายสุวัฒน์  กิจปรีชา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก


  
นางสาวธนพร  ทิวัตถ์วรานันท์
คนงาน

      
  นายณรงค์ฤทธิ์ ปัตตะ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


ว่าที่ ร.ต.สำฤทธิ์  สันตะพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  น.ส.พรพิมล ประเสริฐศรี
  คนงาน

           

นายอนุรักษ์  ชอบเจริญ
คนงาน 


 น.ส.ฐิติมา  ศรีรัตนโชติชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอังคณา  ธาตุทอง
คนงาน


นางสาวนงลักษณ์  ชำนาญ
คนงาน

 


  น.ส.มุจลินท์  สายสวัสดิ์
คนงาน

 

นายอนันต์  บุญชู
พนักงานขับรถยนต์นายวินัย พ่วงกะสินธิ์
คนงาน