ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองช่าง
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ กองช่าง 6,840 อ่าน
กองช่าง || หน้าที่และความรับผิดชอบ || ฝ่ายสำรวจและออกแบบ || ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม || ฝ่ายเครื่องจักรกล || งานธุรการ
-ว่าง-

      หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
    

นายไพฑูรย์  จันทนสิน
นายช่างโยธาอาวุธโส 

พ.อ.อ.เศกสิทธิ์  ประชุมกุล 
นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ 

    นายอนันต์  สัจธรรม
        นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน   

น.ส.พัชร์วิกัญญ์ เจริญประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
  
นายชูศักดิ์  พุ่มทับทิม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 
 นายฑีฆายุ สนอยู่
  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
 
              
 นายประวิทย์  วัดน้อย
คนงาน


นายสุวัฒน์  กิจปรีชา
คนงาน


นางสาวธนพร  ทิมห้อย
คนงาน


นายณัฐสันต์  ชนะผล
    คนงาน

      
  นายณรงค์ฤทธิ์ ปัตตะ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


ว่าที่ ร.ต.สำฤทธิ์  สันตะพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  น.ส.เกียรติสุดา  ประเสริฐศรี
  คนงาน


 


นายพศวีร์  ทองสุพรรณ
คนงาน


นายอนุรักษ์  ชอบเจริญ
คนงาน 


 น.ส.ฐิติมา  ศรีรัตนโชติชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาวอังคณา  ธาตุทอง
คนงาน


นางสาวนงลักษณ์  ชำนาญ
คนงาน

 


  น.ส.มุจลินท์  สายสวัสดิ์
คนงาน

 

นายอนันต์  บุญชู
พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 


นายปรีชา  งามระเบียบ
คนงาน


นายวินัย พ่วงกะสินธิ์
คนงาน