ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองช่าง
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ กองช่าง 5,534 อ่าน
กองช่าง || หน้าที่และความรับผิดชอบ || ฝ่ายสำรวจและออกแบบ || ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม || ฝ่ายเครื่องจักรกล || งานธุรการ

นายไพฑูรย์  จันทนสิน
นายช่างโยธาอาวุธโส รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
 

 


นายธีระเดช  เจริญประเสริฐ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวชมภูนุช  บุตรวงษ์
ผู้ช่วยนักชาการเกษตร

 
น.ส.ธนพร  ทิมห้อย
คนสวน


นางสาวอำนวย  ศรีนารา
คนสวน  

น.ส.สุภัทรา  อยู่บรรยงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล


นายวสันต์  ล้วนรัตน์
ครูอาสาพัฒนาการกีฬา
ประจำสนามกีฬา  

นางดาราพร  จารุสิทธิ์
คนสวนน.ส.ระวีวรรณ  แก้วหานาม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
 นายสมบูรณ์  ทรงนิลรักษ์
   พนักงานขับรถยนต์


 
นายหฤษฏ์  ผลจิตติ์
  คนสวน

    นายธรรมรัตน์  พัฒนวรพันธุ์
     ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 
 นายประจักษ์  ทรัพย์จันทร์ 
 คนงาน


 
นายประวิทย์  วัดน้อย
คนสวน