ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองช่าง
ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ กองช่าง 8,779 อ่าน

กองช่าง || หน้าที่และความรับผิดชอบ || ฝ่ายสำรวจและออกแบบ || ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม || ฝ่ายเครื่องจักรกล || งานธุรการ


นายวรเศรษฐ์  อาริยวัฒนศรี
นายช่างเครื่องกล 7 ว
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 

        
นายจิรวัฒน์  กิติคุณ
วิศวกรเครื่องกล 3

  นายสุรชัย จึงสงวนสิทธิ์
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 นายอชิตพล  จันนาเมือง
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายธวัชชัย อนันตศรี
 พนักงานขับรถยนต์ 

นายดำรงค์  อมรลักษณ์
พนักงานขับ
 เครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายประเสริฐ  ประสมทรัพย์
พนักงานขับ
เครื่องจักรขนาดหนัก
 

นายตรีเพชร   ตั้งแต่ง
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดหนัก

       

  นายธนสรณ์  แสงจำปา
     วิศวกรเครื่องกล 3

  นายประดุงศักดิ์ ผงสุข 
  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

 

 

 

 

 


           

           

           

                            

นายพชรพล  สยามรัฐ
พนักงานขับ
   เครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายพิสิษฐ์  รัตน์ใหม่
พนักงานขับ
เครื่องจักรขนาดหนัก

นายชาญยุทธ อ่องสิทธิ์
พนักงานขับ
         เครื่องจักรกลขนาดหนัก        

 

 นายประเสริฐ  กองแดง
  นายช่างเครื่องกล 7 ว

 

 นายสุพจน์  ยอดมาลี
  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

       

   

 นายเกษม  กิจปรีชา
พนักงานขับ
       เครื่องจักรขนาดหนัก  

  

นายวัลลภ  สำเนียงล้ำ
     พนักงานขับ
  เครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

 

    

นายวรเศรษฐ์  อาริยวัฒนศรี
         นายช่างเครื่องกล 7 ว     

 

 นายเอกชัย  ผ่องพรรณ
  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

 

  นายบุญสม ทะนารี
  พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

    

         

  นายวิเชียร เกี๋ยงคำ
   พนักงานขับ
    เครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

นายรังสฤษดิ์  รจนากูล
พนักงานขับ
  เครื่องจักรกลขนาดหนัก


  


           


 

     

นายเสน่ห์ แก้วมีศรี
พนักงานขับ
      เครื่องจักรกลขนาดกลาง    

 

นายคำรณ  เวชกรรม
 พนักงานขับ
 เครื่องจักรกลขนาดกลาง

                       

 
         

     
นายชัยยันต์  คำชมภู
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง

         

 นายธรรมรินทร์ ดิษธรรม
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง

          

นายจำรัส  สุขสำราญ
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง 
           


 

 


                      
              

                       
  นายอุทัย แก้วสอนดี
 พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง
              
           
  
นายเกรียงไกร  ติณยมาต
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง


 นายนพดล  หนูงาม
   พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง

  
  นายวสันต์  บุญมา
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง


 

 

           

 นายปรามาท  วิเศษ
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา
  

 นายคงศักดิ์ ชูจิตร
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา 

   

 นายนิลธนา  พงษ์พนัส
พนักงานขับ
       เครื่องจักรขนาดเบา            (ลูกจ้างประจำถ่ายโอน)    

  

นายสายันต์ รัตนภาชน์
   พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา

      
นายภักดี อริยบุตร
พนักงานขับ
  เครื่องจักรกลขนาดเบา  

นายประทีป  วิชาพร
พนักงานสูบน้ำ
(ลูกจ้างประจำถ่ายโอน) 

 

นายบัญชา  ฉิวรัมย์
    พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสุขุม  ชลวานิช
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา

นายวิทยา  ใหลอ่อน
พนักงานขับ
  เครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 นายมานิต  ภาคจิตร
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเพิ่มศักดิ์ ค้าผล
  พนักงานขับ
   เครื่องจักรกลขนาดเบา
    
    นายธารา  คงรอด
    พนักงานขับ
  เครื่องจักรกลขนาดเบา