ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองช่าง
ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ กองช่าง 9,685 อ่าน

กองช่าง || หน้าที่และความรับผิดชอบ || ฝ่ายสำรวจและออกแบบ || ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม || ฝ่ายเครื่องจักรกล || งานธุรการ


นายวรเศรษฐ์  อาริยวัฒนศรี
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 

        
นายจิรวัฒน์  กิติคุณ
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

 นายอชิตพล  จันนาเมือง
  ผู้เจ้าพนักงานธุรการ

นายธวัชชัย อนันตศรี
 พนักงานขับรถยนต์ 

นายดำรงค์  อมรลักษณ์
พนักงานขับ
 เครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายประเสริฐ  ประสมทรัพย์
พนักงานขับ
เครื่องจักรขนาดหนัก
             

 

       

  นายธนสรณ์  แสงจำปา
     วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

  นายประดุงศักดิ์ ผงสุข 
  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

 

 

 

 

 


           

           

           

                            

นายพชรพล  สยามรัฐ
พนักงานขับ
   เครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายชาญยุทธ อ่องสิทธิ์
พนักงานขับ
         เครื่องจักรกลขนาดหนัก        

 

 นายประเสริฐ  กองแดง
  นายช่างเครื่องกลอาวุธโส

 

 นายสุพจน์  ยอดมาลี
  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

       

   

 นายเกษม  กิจปรีชา
พนักงานขับ
       เครื่องจักรขนาดหนัก  

  

นายวัลลภ  สำเนียงล้ำ
     พนักงานขับ
  เครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

 

    

นายวรเศรษฐ์  อาริยวัฒนศรี
นายช่างเครื่องกลอาวุโส     

 

  นายบุญสม ทะนารี
  พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

    

         

  นายวิเชียร เกี๋ยงคำ
   พนักงานขับ
    เครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

นายรังสฤษดิ์  รจนากูล
พนักงานขับ
  เครื่องจักรกลขนาดหนัก


  


           


 

     

นายเสน่ห์ แก้วมีศรี
พนักงานขับ
      เครื่องจักรกลขนาดกลาง    

 

นายคำรณ  เวชกรรม
 พนักงานขับ
 เครื่องจักรกลขนาดกลาง

                       

 
         

     
นายชัยยันต์  คำชมภู
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง

         

 นายธรรมรินทร์ ดิษธรรม
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง

          

นายจำรัส  สุขสำราญ
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง 
           


 

 


                      
              

                       
  นายอุทัย แก้วสอนดี
 พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง
              
           
              
           


 นายนพดล  หนูงาม
   พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดกลาง

              
             


 

 

           

 นายปรามาท  วิเศษ
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา
  

 นายคงศักดิ์ ชูจิตร
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา 

   

 นายนิลธนา  พงษ์พนัส
พนักงานขับ
       เครื่องจักรขนาดเบา            (ลูกจ้างประจำถ่ายโอน)    

     
นายภักดี อริยบุตร
พนักงานขับ
  เครื่องจักรกลขนาดเบา  

นายประทีป  วิชาพร
พนักงานสูบน้ำ
(ลูกจ้างประจำถ่ายโอน) 

นายสุขุม  ชลวานิช
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา

นายวิทยา  ใหลอ่อน
พนักงานขับ
  เครื่องจักรกลขนาดหนัก

 

 นายมานิต  ภาคจิตร
พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา


    
    นายธารา  คงรอด
    พนักงานขับ
  เครื่องจักรกลขนาดกลาง