ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองช่าง
งานธุรการ กองช่าง
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ กองช่าง 9,136 อ่าน
กองช่าง || หน้าที่และความรับผิดชอบ || ฝ่ายสำรวจและออกแบบ || ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม || ฝ่ายเครื่องจักรกล || งานธุรการ


นางช่อนุช  การไพบูลย์
   เจ้าพนักงานธุรการ 6 ว
 

 
 

นางสาวพัชร์วิกัญญ์ เจริญประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 

นางสาวสุภัทธรา  อยู่บรรยงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวฐิติมา ศรีรัตนโชติชัย
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล