ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองช่าง
งานธุรการ กองช่าง
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ กองช่าง 10,002 อ่าน
กองช่าง || หน้าที่และความรับผิดชอบ || ฝ่ายสำรวจและออกแบบ || ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม || ฝ่ายเครื่องจักรกล || งานธุรการ

           


นางสาวปนัดดา บัวนวน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวสุพัตรา อยู่ไพร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวพัชร์วิกัญญ์ เจริญประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวสุภัทธรา  อยู่บรรยงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวฐิติมา ศรีรัตนโชติชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ