ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองคลัง
บุคลากรกองคลัง
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ กองคลัง 17,546 อ่าน
บุคลากร || หน้าที่และความรับผิดชอบ


นางประทุม  ศรีใส
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

    

นางสาวศุภลักษณ์ พิริยะศาสตร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ
การรักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
           

นางสาวครินยา  เติมแต้ม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 
นางสาวมณิษา งามฉวี
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีชำนาญงานรักษาการ
ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี


นางสาวพัชนภา โอฬารไพบูลย์
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีปฏิบัติงาน    

  
นางอัญชลี  ขจรชีพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

         
นางสาวศรีวรรณ นนทรัตน์   
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   
       
           


นางสาวนฤมล พร้อมพงศทร
นักวิชาการคลังชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

                        
นางสาวนฤมล พร้อมพงศทร
นักวิชาการคลังชำนาญการนางสาวศุภลักษณ์  พิริยะศาสตร์
  นักวิชาการเงินและ
บัญชีชำนาญการ

นางรวีวรรณ ศิริวาลย์
  เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีชำนาญงาน

 

 นายวิรัช  จันทร์เทศ
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวกัญญสิริ  ชลธารกัมปนาท
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวดวงกมล  สิทธิโกษีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


      
นางสาวพรรณี เพ็ชร์กุล
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

      
นางสาวธนันพัชญ์ พงศาบวรลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาวสมฤทัย  เคหะธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


        
 นางอัญชลี  ขจรชีพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
                       

 
นางสาวทิพาภรณ์ วงษ์เจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน                           
นายสาโรจน์ ไหลอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุนางสาวศิริพรรณ  ผ่องพรรณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  

   

 

 นางสาวรัตนา กระทอง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
          


นางสาวศิริกาญจน์  บุญเชิญ
ผู้ช้วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
           


นางสาวภัทรนุต  ชัยสุริวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายมงคล  สุริยา
 พนักงานขับรถยนต์