ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองคลัง
บุคลากรกองคลัง
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ กองคลัง 22,018 อ่าน
บุคลากร || หน้าที่และความรับผิดชอบ


นางสุมาลี  รัตนจริยา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้


นางสาวครินยา  เติมแต้ม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน


นางรวีวรรณ ศิริวาลย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวดวงกมล สิทธิโกษีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวมณิษา งามฉวี
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีชำนาญงานรักษาการ
ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี


นางสาวพัชนภา โอฬารไพบูลย์
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีชำนาญงาน


นางสาวภัทรวดี ปิดตาลำพัง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวพรรณี เพ็ชร์กุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวธนันพัชญ์ พงศาบวรลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสมฤทัย เคหะธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางอัญชลี ขจรชีพ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน


นางสาวศรีวรรณ นนทรัตน์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นายสุระชัย แสนอุบล
นักวิชาการพัสดุ


นายศิรบดี สุพรมมา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางอัญชลี ขจรชีพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวทิพาภรณ์ วงษ์เจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวรัตนา กระทอง
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นายสาโรจน์ ไหลอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวพิมนิภา ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นายวิรัช จันทร์เทศ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้


นางสาวศิริกาญจน์ บุญเชิญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวภัทรนุต ชัยสุริวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายมงคล สุริยา
พนักงานขับรถยนต์