ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
บุคลากรกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 21,068 อ่าน

                   

                              
          พ.จ.อ.มานะ  ทองสิมา             
                   ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต                  

 
 
  จ่าเอกสงวนศักดิ์  จิตต์สงวน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
สวัสดิการสังคมและนันทนาการ

นางสาวอารียา ลัดดาไสว
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    

นางพัฒนาพร  กิตติวิบูลย์
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

นายอดุลย์  บุญถนอม
พนักงานขับรถยนต์
           

นางกานดา  บุญถนอม
พี่เลี้ยง
           


นางสาวกรองแก้ว  เจริญภักดิ์
พี่เลี้ยง
           

นางวรรณา  ผาสุข
พี่เลี้ยง
           

นายปรีดี  ฤกษ์วลีกุล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสรินชา  ชมชื่น
ผู้ช่วยนักสันทนาการ

                 

นางวราพร  แพงไพรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนิภา นิ่มนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิมาน  สำเนียงล้ำ
พนักงานขับรถยนต์

น.ส.สกุลรัตน์  เจริญภักดิ์
คนงาน

นางยุวดี  ผาสุข
พี่เลี้ยง

นายพิทยา  แพงไพรี
พนักงานขับรถยนต์
          

นางสาวธีรวรรณ แก้วแจ่ม
พี่เลี้ยง

นางเสาวนีย์  ผาสุข
คนครัว


นางสาวศรีนวล นักรำทอง
คนครัว 

 
           
           


           
           
           

 
          

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           


           

 

 

 


           


            

 

 

 

  
นางสาวกรุณา  วิไลสมสกุล
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
        หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมอาชีพ 
           
                        
           

จ่าเอกวสันต์  จันทร์เพ็ญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 นางสาวอรอนงค์  กล่อมเมฆ  
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
      

 นางสาวพลับพลึง เนินหาด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
               
                          
นายธีรพงศ์ สิทธิชัยรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
             
            

 
นายวสันต์  สว่างเนตร
คนงาน


นางนุจรินทร์ ปานแฉ่ง
คนงาน
          
           

นายจรัญ  โคตะมา
คนงาน


            นายอัศวิน  วาจาสิทธิ์
      นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและสาธารณสุข

 
  นางสาวพีรยา วงศ์อ่อง
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุฑาธิป  ชาวไชย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

     
นางสาวมัทฏิกา นฤภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางธนวรรณ ยินดีแท้
คนสวน


นายสมศักดิ์ ทรงศิลป์
คนสวน


นายกีรติ บุญถนอม
พี่เลี้ยง


นายพิทยา แพงไพรี
พนักงานขับรถยนต์