ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
บุคลากรกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 18,152 อ่าน

                   

                              
          พ.จ.อ.มานะ  ทองสิมา             
                   ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต                  

 
นายอัศวิน  วาจาสิทธิ์
  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ            
  

 
  จ่าเอกสงวนศักดิ์  จิตต์สงวน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
สวัสดิการสังคมและนันทนาการ

นางสาวอารียา ลัดดาไสว
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    

นางพัฒนาพร  กิตติวิบูลย์
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

นายอดุลย์  บุญถนอม
พนักงานขับรถยนต์
           

นางกานดา  บุญถนอม
พี่เลี้ยง

           

นายเสาร์  โสดาปัชชา
พี่เลี้ยง
           
                       นางสาวกรองแก้ว  เจริญภักดิ์
พี่เลี้ยง
           

นางวรรณา  ผาสุข
พี่เลี้ยง
           

นายปรีดี  ฤกษ์วลีกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวสรินชา  ชมชื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ


นายชัยณรงค์ นาคอินทร์
     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ       

นางวราพร  แพงไพรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวนิภา นิ่มนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิมาน  สำเนียงล้ำ
พนักงานขับรถยนต์

น.ส.สกุลรัตน์  เจริญภักดิ์
คนงาน

นางยุวดี  ผาสุข
พี่เลี้ยง

นายพิทยา  แพงไพรี
พี่เลี้ยง
          

นางสาวธีรวรรณ แก้วแจ่ม
พี่เลี้ยง

นางเสาวนีย์  ผาสุข
คนครัว


นางสาวศรีนวล นักรำทอง
คนครัว 

 
           
           


           
           
           

 
          

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           


           

 

 

 


           


            

 

 

 

 
นายอัศวิน  วาจาสิทธิ์
      นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมอาชีพ 

นางสาวกรุณา  วิไลสมสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
            
           

จ่าเอกวสันต์  จันทร์เพ็ญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 นางสาวอรอนงค์  กล่อมเมฆ  
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสมัญญา  คงเนตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 นางสาวพลับพลึง เนินหาด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

นายสันติภาพ ทองช้อย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
   
                          
นายธีรพงศ์ สิทธิชัยรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
นางสาวอภิญญา นิลโกศล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

 
นายวสันต์  สว่างเนตร
คนงาน


นางนุจรินทร์ ปานแฉ่ง
คนงาน

นายเดชา  ปักกาสี
คนงาน

นายจรัญ  โคตะมา
คนงาน

 
           

 

- ว่าง - 
นางพีรยา วงศ์อ่อง
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุฑาธิป  ชาวไชย
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  
นางสาวมัทฏิกา นฤภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ