ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
บุคลากรกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 22,575 อ่าน

                   

                              
          พ.จ.อ.มานะ  ทองสิมา             
                   ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต                  

 
  จ่าเอกสงวนศักดิ์  จิตต์สงวน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
สวัสดิการสังคมและนันทนาการ


นางพัฒนาพร  กิตติวิบูลย์
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ


นางสาวรติรัตน์  พุกพิกุล
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ


นางสาววริศรา  เจริญสมุทร
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน


นายอาชว  จาดแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน


นายอดุลย์  บุญถนอม
พนักงานขับรถยนต์


นางกานดา  บุญถนอม
พี่เลี้ยง


นางสาวกรองแก้ว  เจริญภักดิ์
พี่เลี้ยง


นางวรรณา  ผาสุข
พี่เลี้ยง


นายปรีดี  ฤกษ์วลีกุล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวสรินชา  ชมชื่น
ผู้ช่วยนักสันทนาการ


นางสาวนิภา นิ่มนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิมาน  สำเนียงล้ำ
พนักงานขับรถยนต์


น.ส.สกุลรัตน์  เจริญภักดิ์
คนงาน


นางเสาวนีย์  ผาสุข
คนครัว


นางสาวศรีนวล นักรำทอง
คนครัว 

  
นางสาวกรุณา  วิไลสมสกุล
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
พัฒนาสังคมและส่งเสริมอาชีพ


จ่าเอกวสันต์  จันทร์เพ็ญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
 นางสาวอรอนงค์  กล่อมเมฆ  
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


 นางสาวพลับพลึง เนินหาด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายธีรพงศ์ สิทธิชัยรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

 
นายวสันต์  สว่างเนตร
คนงาน


นางนุจรินทร์ ปานแฉ่ง
คนงาน


นายจรัญ  โคตะมา
คนงาน


นายอัศวิน  วาจาสิทธิ์
      นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและสาธารณสุข

 
นายสุพจน์ คำมีมัด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 
นางสาวพีรยา วงศ์อ่อง
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวสุฑาธิป  ชาวไชย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

     
นางสาวมัทฏิกา นฤภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางธนวรรณ ยินดีแท้
คนสวน