ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
หน่วยตรวจสอบภายใน
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ หน่วยตรวจสอบภายใน 13,790 อ่าน
 

 

  
นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


นายปฏิสนธิ์  เดชศรี   
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
    รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวสอบภายใน


นายปฏิสนธิ์  เดชศรี   
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 
นางสาวณัฐฉัฐ  หวังโภคา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


นางสาวอาภาภรณ์  เกษอุบล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


นางสาวปฏิมาพร  ทองก้อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

                
นางสาวสมฤทัย  นิลกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
            หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน การบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน จังหวัด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย