ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
หน่วยตรวจสอบภายใน
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ หน่วยตรวจสอบภายใน 13,957 อ่าน
 

-ว่าง-

 

  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
-ว่าง-
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
    รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวสอบภายใน
          
 
นางสาวณัฐฉัฐ  หวังโภคา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


นางสาวอาภาภรณ์  เกษอุบล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


นางสาวปฏิมาพร  ทองก้อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

                
นางสาวสมฤทัย  นิลกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
            หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน การบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน จังหวัด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย