ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
หน่วยตรวจสอบภายใน
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน
16 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ หน่วยตรวจสอบภายใน 14,921 อ่าน
 

 นายสมชาติ     ประสมเพ็ชร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
           
             นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
    รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวสอบภายใน
  

                      
 
นางสาวณัฐฉัฐ  หวังโภคา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


นางสาวอาภาภรณ์  เกษอุบล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


นางสาวปฏิมาพร  ทองก้อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

                
นางสาวสมฤทัย  นิลกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
            หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน การบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน จังหวัด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย