ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลอบจ.
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
15 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ ข้อมูลอบจ. 35,677 อ่าน
 

 นายธนภณ กิจกาญจน์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

 

นายคมจักร  ถาวรวิริยะนันท์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 
 
 
 
นางสาวปวีณา  จริยฐิติพงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 
 
                                                                                                                                         
                         นายเสวก  วินิจจิตร์                                                                                                              นายสุรพงษ์  สุวรรณหิตาธร
       ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี                                                                        ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

                      
  
นายอุลิศ  สุจิระสกุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี



นายกิตติ  กันทรวิชัยวัฒน์ 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


นายสันติ  อารามเวศย์วงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

                
 
  นายอำนาจ  ช่วงฉ่ำ
    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
  
      นางสุมาลี  รัตนจริยา
           รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 
                    
    
     พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล 
        รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี