ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลอบจ.
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
15 ม.ค. 2552 ณัฐวิโรจน์ ข้อมูลอบจ. 38,723 อ่าน
 

 นายธนภณ กิจกาญจน์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

 

นายคมจักร  ถาวรวิริยะนันท์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 
 
 
 
นางสาวปวีณา  จริยฐิติพงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 
 
                                                                                                                                         
                         นายเสวก  วินิจจิตร์                                                                                                              นายสุรพงษ์  สุวรรณหิตาธร
       ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี                                                                        ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

                      
  
นายอุลิศ  สุจิระสกุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายกิตติ  กันทรวิชัยวัฒน์ 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี


นายสันติ  อารามเวศย์วงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

                
 
  นายอำนาจ  ช่วงฉ่ำ
    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
  
      นางสุมาลี  รัตนจริยา
           รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 
                    
    
     พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล 
        รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี