ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองกิจการสภา อบจ.จันทบุรี
บุคลากรกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
23 มี.ค. 2554 ประชาสัมพันธ์ กองกิจการสภา อบจ.จันทบุรี 17,406 อ่าน
บุคลากร || หน้าที่และความรับผิดชอบ

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด


 นางสาวสุกัญญา  อินทาภรณ์
            ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายประชุมสภา อบจ. ฝ่ายกิจการสภา อบจ. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางสาวชาลินี พรตเจริญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวสิริมาศ กล่ำโภชน์
นิติกรปฏิบัติการ


นางนันท์นภัส ฟั่นแจ้ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายกิตติ นามดัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายบรรพต สุขเจริญ
พนักงานขับรถยนต์

จ่าเอกวสันต์ จันทร์เพ็ญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด


นางสาวฐิติมา ศรีรัตนโชติชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวทัศนีย์ พันธพรเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวพีรยา วงศ์อ่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน


นางสาววิภา นวลชื่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายสมภพ ตันหยง
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวอรทัย คาดพันโน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวสุวรรณา มิ่งจงเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ