ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
กองกิจการสภา อบจ.จันทบุรี
บุคลากรกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
23 มี.ค. 2554 ประชาสัมพันธ์ กองกิจการสภา อบจ.จันทบุรี 13,190 อ่าน
บุคลากร || หน้าที่และความรับผิดชอบ

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด


 นางสาวสุกัญญา  อินทาภรณ์
            ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายประชุมสภา อบจ. ฝ่ายกิจการสภา อบจ. ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 นางสาวชาลินี พรตเจริญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางสาวชาลินี พรตเจริญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   


นายกิตติ นามดัง
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายบรรพต สุขเจริญ
พนักงานขับรถยนต์            


จ่าเอกวสันต์ จันทร์เพ็ญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
                       
นายเทพนคร   ราชสินธ์
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

   

 

  

 

   
นางสาวพีรยา วงศ์อ่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางนวลจันทร์  วิเชียรสมสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


  นายสมภพ  ตันหยง
   พนักงานขับรถยนต์

 
  นางสาวอรทัย คาดพันโน
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  


นางสาวสุวรรณา  มิ่งจงเจริญ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ