ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานปลัด
บุคคลากรสำนักปลัด อบจ.
24 มี.ค. 2554 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด 29,708 อ่าน
บุคลากร || หน้าที่และความรับผิดชอบ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 นายอำนาจ  ช่วงฉ่ำ
  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

     

                                                                                                                     
                                      
                                           นางสุมาลี  รัตนจริยา                                                               พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล 
                             รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี                                    รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  

                                                                                                      

                                                                                                            
                                                                                                               -ว่าง-

                                                                                                                   
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                    หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

        

 

 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

 

 

 -ว่าง-

 

     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

 


นางสาวนภัสสรณ์  ธนาพรวรญาทัศน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวทาริกา สุขสำราญ
เจ้าพนักงานธุรการ
                       

นายชนินทร์  ศรีคงรักษ์
ภารโรง


นางสาวชิโนรส  สุวรรณโชติ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายชัยกร  ลับเหลี่ยม
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 
นางสาวภัทราพร  ประชุมกุล
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายพีระชัย  ไชยประสูตร
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

  
นายสุกฤต  สกุลโรมวิลาส
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

  

 นายทรงวิทย์  ผลพุฒ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นางสาวพัชรา  แซ่ออน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


นางสาวพิไลพร  คำภาวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายเขมศักดิ์  สุขสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์


นายอภิสิทธิ์  พร้อมเพรียง
พนักงานขับรถยนต์

 
 นางสาวธนกฤต  อารีย์รัตน
พนักงานขับรถยนต์

  
นายสุริยา  เขียวโสภา
พนักงานขับรถยนต์


นายจุติพงศ์ สังข์สีแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นางธัญพร  ค้าผล
คนงาน


นางสาวทาริกา  คณะดี
บริกร


นางสาวรุ่งนภา  บุญนากร
บริกร 
นางนิตย์รดี  ใจอาษา
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล


นางนิตย์รดี  ใจอาษา
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวปัทมา เพชรเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
                          

 นางสาวศิวพร  ผาดไธสง
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


    นางสาวปาณิสรา  ตั๊นงาม
     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

                      
นางสาวประภาพร  ศิลปกิจจานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   
นายบรรณชิต  เกตุหนองโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  
       นายทรงพล ชำนาญชล     
 ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 
นางสาวอัชราภรณ์ กอนแก้ว
             ผู้ช่วยนิติกร            
            
            
            
            
            
           

 
 

 
นายศุภวัฒน์  จัตุรัส
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

  
   นายศุภวัฒน์  จัตุรัส   
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
นายอนุสรณ์  เจริญศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางศศิธร  พัฒณธัญญา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

   
นายวราเทพ  รัตนแสนยากร
ผู้ช่วยนิติกร