ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลอบจ.
บุคลากรกองแผนฯ
24 มี.ค. 2554 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลอบจ. 16,489 อ่าน
บุคลากร || หน้าที่และความรับผิดชอบ

กองแผนและงบประมาณ

 

 
จ.อ.พรต  ทับทิมทอง  
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ 

 

ฝ่ายนโยบายและแผน

ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายติดตามและประเมินผล


นางสาวฐิติรัตน์  พิมพ์เหมือน
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน    
 
นางสาวฐิติรัตน์  พิมพ์เหมือน
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
           

นายอนุวัตร สันติพิพัฒน์กุล
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์   


นายกรณชัย แนวพนิช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
นางสาวพัชรินทร์  เที่ยงแท้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  
นางสาวบุญศิริ สุขากรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง
       หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ       
 
นายมานะ  รุ่งสว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

  
นางสาวสุภาพรรณ  วันเพ็ญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
      นางสาวพัณณ์ชุดา  ใจคำ
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
        หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 
 นางสาวสุกัญญา  ศรีมณีวงศ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและ
  แผนปฏิบัติการ  
                     

นางสาวชนาทิพย์  นาคาประสิทธิ์
       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน       
     
  นางสาวรัชนิดา  แก่นสิงห์
   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  

นายธิบดี  วิญญูทาน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายเอกวุฒิ  สกุลไทยสุวาทิน
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์