ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลอบจ.
บุคลากรกองแผนฯ
24 มี.ค. 2554 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลอบจ. 20,733 อ่าน
บุคลากร || หน้าที่และความรับผิดชอบ

กองแผนและงบประมาณ


           
           นางสาวพัณณ์ชุดา  ใจคำ
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
            รักษาราชการแทน
        ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ 

ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายติดตามและประเมินผล

นางสาวกรุณา กิจปรีชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวสุประวีณ์ ศิษย์ธานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวชวัลนุช อยูู่ยืน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายอนุวัตร สันติพิพัฒน์กุล
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายกรณชัย แนวพนิช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวพัชรินทร์  เที่ยงแท้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายมานิต  เวชสรรเสริญ
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวบุญศิริ สุขากรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ


นางสุธาสินี เฉลิมพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายเอกพิสิฐ รุ่งพิสิฐพล
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวสุภาพรรณ วันเพ็ญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพัณณ์ชุดา ใจคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล


นางสาวสุกัญญา  ศรีมณีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายไพฑูรย์ อุ่ยเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวชนาทิพย์ นาคาประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวรัชนิดา แก่นสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวสถาพร เสมแป้น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายเอกวุฒิ สกุลไทยสุวาทิน
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์