ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
หมวดหมู่ ข้อมูลอบจ.
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
8. วิสัยทัศน์ และ นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 3 พ.ค. 2556 3,653
7. บุคลากรกองแผนฯ 24 มี.ค. 2554 18,082
6. เบอร์โทรศัพท์ภายใน 15 ม.ค. 2552 24,069
5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 15 ม.ค. 2552 34,896
4. โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 15 ม.ค. 2552 22,804
3. โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 15 ม.ค. 2552 42,267
2. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 15 ม.ค. 2552 19,394
1. ประวัติความเป็นมา 15 ม.ค. 2552 14,988
หมวดหมู่ สำนักงานปลัด
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
2. หน้าที่ความรับผิดชอบสำนักปลัด 28 มี.ค. 2554 3,752
1. บุคคลากรสำนักปลัด อบจ. 24 มี.ค. 2554 34,984
หมวดหมู่ กองแผนและงบประมาณ
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
1. หน้าที่ความรับผิดชอบของกองแผนและงบประมาณ 4 เม.ย. 2554 12,800
หมวดหมู่ กองกิจการสภา อบจ.จันทบุรี
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 เม.ย. 2554 7,582
1. บุคลากรกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 23 มี.ค. 2554 15,103
หมวดหมู่ กองช่าง
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
7. งานธุรการ กองช่าง 16 ม.ค. 2552 9,623
6. ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง 16 ม.ค. 2552 9,356
5. ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง 16 ม.ค. 2552 5,767
4. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง 16 ม.ค. 2552 7,165
3. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง 16 ม.ค. 2552 6,772
2. หน้าที่และความรับผิดชอบกองช่าง 16 ม.ค. 2552 5,473
1. กองช่าง 22 มี.ค. 2554 19,896
หมวดหมู่ กองคลัง
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
2. หน้าที่และความรับผิดชอบกองคลัง 16 ม.ค. 2552 6,175
1. บุคลากรกองคลัง 16 ม.ค. 2552 19,940
หมวดหมู่ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
2. หน้าที่ความรับผิดชอบกองส่งเสริม 28 มี.ค. 2554 3,376
1. บุคลากรกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 16 ม.ค. 2552 20,472
หมวดหมู่ หน่วยตรวจสอบภายใน
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
1. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 16 ม.ค. 2552 14,674
หมวดหมู่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
1. บริหารงานบุคคล 16 ม.ค. 2554 2,276
หมวดหมู่ ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
หมวดหมู่ บุคลากรสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
หมวดหมู่ ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม