ข่าวเด่นวันนี้ :

ข้อมูลทั่วไป
หมวดหมู่ ข้อมูลอบจ.
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
8. วิสัยทัศน์ และ นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 3 พ.ค. 2556 3,268
7. บุคลากรกองแผนฯ 24 มี.ค. 2554 17,068
6. เบอร์โทรศัพท์ภายใน 15 ม.ค. 2552 22,439
5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 15 ม.ค. 2552 32,646
4. โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 15 ม.ค. 2552 21,495
3. โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 15 ม.ค. 2552 39,329
2. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 15 ม.ค. 2552 18,815
1. ประวัติความเป็นมา 15 ม.ค. 2552 14,206
หมวดหมู่ สำนักงานปลัด
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
2. หน้าที่ความรับผิดชอบสำนักปลัด 28 มี.ค. 2554 3,478
1. บุคคลากรสำนักปลัด อบจ. 24 มี.ค. 2554 32,865
หมวดหมู่ กองแผนและงบประมาณ
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
1. หน้าที่ความรับผิดชอบของกองแผนและงบประมาณ 4 เม.ย. 2554 11,570
หมวดหมู่ กองกิจการสภา อบจ.จันทบุรี
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 เม.ย. 2554 7,078
1. บุคลากรกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 23 มี.ค. 2554 14,383
หมวดหมู่ กองช่าง
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
7. งานธุรการ กองช่าง 16 ม.ค. 2552 9,258
6. ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง 16 ม.ค. 2552 9,019
5. ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง 16 ม.ค. 2552 5,589
4. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง 16 ม.ค. 2552 6,914
3. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง 16 ม.ค. 2552 6,600
2. หน้าที่และความรับผิดชอบกองช่าง 16 ม.ค. 2552 5,231
1. กองช่าง 22 มี.ค. 2554 18,744
หมวดหมู่ กองคลัง
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
2. หน้าที่และความรับผิดชอบกองคลัง 16 ม.ค. 2552 5,638
1. บุคลากรกองคลัง 16 ม.ค. 2552 19,004
หมวดหมู่ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
2. หน้าที่ความรับผิดชอบกองส่งเสริม 28 มี.ค. 2554 3,202
1. บุคลากรกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 16 ม.ค. 2552 19,441
หมวดหมู่ หน่วยตรวจสอบภายใน
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
1. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 16 ม.ค. 2552 14,102
หมวดหมู่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
1. บริหารงานบุคคล 16 ม.ค. 2554 2,147
หมวดหมู่ ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
หมวดหมู่ บุคลากรสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม
หมวดหมู่ ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ รายการ ว/ด/ป เข้าชม