ข่าวเด่นวันนี้ :

เอกสาร
ลำดับ
ระเบียบ กฏหมาย ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
9.
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2555 เอกสาร pdf 15 มี.ค. 2555
8.
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เอกสาร pdf 9 เม.ย. 2552
7.
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น (คณะกรรมการกระจายอำนาจฯ) เอกสาร pdf 9 เม.ย. 2552
6.
ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น (สส.ถวิล) เอกสาร pdf 9 เม.ย. 2552
5.
สรุปสาระสำคัญการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ เอกสาร pdf 9 เม.ย. 2552
4.
พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 เอกสาร pdf 17 ม.ค. 2552
3.
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เอกสาร pdf 17 ม.ค. 2552
2.
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 เอกสาร pdf 17 ม.ค. 2552
1.
ระเบียบสภา อบจ.จบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ สำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.จบ. พ.ศ. 2548 เอกสาร pdf 17 ม.ค. 2552

ลำดับ
ฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
2.
คำแถลงนโยบาย ของ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เอกสาร pdf 6 ก.ค. 2555
1.
ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง เอกสาร pdf 11 ก.พ. 2553

ลำดับ
ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
3.
แบบฟอร์มการสั่งซื้อเสื้อพระเทพม่วงฯ เอกสาร pdf 10 ก.พ. 2558
2.
ประกาศขายผลผลิตทางการเกษตรของ อบจ.จันท์ เอกสาร pdf 20 พ.ย. 2556
1.
เลือกตั้ง สจ.ขลุง เขต 3 เอกสาร pdf 14 ส.ค. 2556

ลำดับ
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
2.
ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีว่าด้วยการใช้สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2548 เอกสาร pdf 16 มี.ค. 2554
1.
ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีว่าด้วยการให้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ พ.ศ. 2552 เอกสาร pdf 16 มี.ค. 2554

ลำดับ
ฝ่ายเครื่องจักรกล ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
1.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เอกสาร pdf 22 มี.ค. 2554

ลำดับ
ฝ่ายการเงิน ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
1.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เอกสาร pdf 30 ต.ค. 2561

ลำดับ
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
13.
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสาร pdf 6 พ.ย. 2561
12.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสาร pdf 6 พ.ย. 2561
11.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร pdf 6 พ.ย. 2561
10.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการสนับสนุนดำเนินการปรับปรุงอาคารและเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค. 2561
9.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับใช้ในโครงการสนับสนุนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนระดับจังหวัด ของจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร pdf 25 ต.ค. 2560
8.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสาร pdf 25 ต.ค. 2560
7.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนระดับจังหวัดของจังหวัดจันทบุรี (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร pdf 25 ต.ค. 2560
6.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโทรทัศน์ สำหรับการถ่ายทอดใช้ในโครงการสนับสนุนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนระดับจังหวัด ของจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 20 ต.ค. 2560
5.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เอกสาร pdf 12 ต.ค. 2560
4.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร pdf 26 เม.ย. 2553
3.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2553 เอกสาร pdf 16 มี.ค. 2553
2.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2552 เอกสาร pdf 12 ม.ค. 2553
1.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2552 เอกสาร pdf 11 ธ.ค. 2552

ลำดับ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
20.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การส่วนจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 6 ส.ค. 2562
19.
ประชาสัมพันธ์การประกวดการเต้น Line Dance ในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 เอกสาร pdf 14 ธ.ค. 2561
18.
การประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตร ศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ จังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 23 พ.ย. 2561
17.
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา เอกสาร pdf 18 ต.ค. 2561
16.
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี (เพิ่มเติม รูปแบบที่4) เอกสาร pdf 18 ต.ค. 2561
15.
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี 3 รูปแบบ เอกสาร pdf 28 ก.ย. 2561
14.
สัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เอกสาร pdf 3 ส.ค. 2561
13.
มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน เอกสาร pdf 26 ก.ค. 2561
12.
โครงการ e-Government เอกสาร pdf 9 ก.ค. 2561
11.
วันท้องถิ่นไทย เอกสาร pdf 9 มี.ค. 2561
10.
คำขวัญกระทรวงมหาดไทย เอกสาร pdf 8 ก.พ. 2561
9.
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ เอกสาร pdf 10 ม.ค. 2561
8.
สัญญาประชาคม เอกสาร pdf 12 ธ.ค. 2560
7.
กาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 3 เอกสาร pdf 27 พ.ย. 2560
6.
ประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "ธงฟ้าประชารัฐ" เอกสาร Word 5 ต.ค. 2560
5.
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสามัคคีปรองดอง เอกสาร pdf 15 ส.ค. 2560
4.
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เอกสาร pdf 10 ส.ค. 2560
3.
พระสังฆราช องค์ที่ 19 เอกสาร pdf 28 ต.ค. 2556
2.
ความหมายตราเครื่องหมายอบจ.จันทบุรี เอกสาร pdf 8 ต.ค. 2556
1.
แผนอัตรา กำลัง 3 ปี เอกสาร pdf 31 ต.ค. 2554

ลำดับ
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
4.
แบบคำขอจดทะเบียนสถานการค้า เอกสาร pdf 8 พ.ย. 2555
3.
ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับพ.ศ.๒๕๕๕ เอกสาร pdf 8 พ.ย. 2555
2.
ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการสถานการค้าของพนักงานเจ้าหน้าที่พ.ศ.2555 เอกสาร pdf 8 พ.ย. 2555
1.
ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม เอกสาร pdf 8 พ.ย. 2555

ลำดับ
ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมอาชีพ ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
5.
ขายผลผลิตทางการเกษตรของอบจ.จันทบุรี เอกสาร pdf 20 ม.ค. 2560
4.
ขายผลผลิตทางการเกษตรของอบจ.จันทบุรี เอกสาร pdf 20 ม.ค. 2560
3.
โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี "กิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำเขื่อนคีรีธาร และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี" เอกสาร pdf 18 มี.ค. 2558
2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ขายผลผลิตทางการเกษตรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 19 มี.ค. 2555
1.
รายละเอียดการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จันทบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน เอกสาร pdf 12 ม.ค. 2553

ลำดับ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
99.
เรื่อง การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (สายงานผู้ปฏิบัติ) เอกสาร pdf 5 พ.ย. 2562
98.
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 4 ก.ย. 2562
97.
การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เอกสาร pdf 20 ส.ค. 2562
96.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เอกสาร pdf 20 ส.ค. 2562
95.
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรร เอกสาร pdf 3 ก.ค. 2562
94.
การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (สายงานผู้ปฏิบัติ) เอกสาร pdf 4 เม.ย. 2562
93.
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เอกสาร pdf 8 มี.ค. 2562
92.
การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เอกสาร pdf 26 ก.พ. 2562
91.
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเลือกสรร เอกสาร pdf 11 ก.พ. 2562
90.
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรร เอกสาร pdf 24 ธ.ค. 2561
89.
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เอกสาร pdf 16 ส.ค. 2561
88.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 17 ก.ค. 2561
87.
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเลือกสรร เอกสาร pdf 15 มิ.ย. 2561
86.
การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี(สายผู้ปฏิบัติงาน เอกสาร pdf 5 มิ.ย. 2561
85.
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เอกสาร pdf 11 พ.ค. 2561
84.
รับสมัครเพื่อคัดเลือกรับโอนข้าราชการ อบจ. เอกสาร pdf 30 เม.ย. 2561
83.
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 11 เม.ย. 2561
82.
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป อบจ.จบ 23-03-61 เอกสาร pdf 23 มี.ค. 2561
81.
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป อบจ.จบ เอกสาร pdf 22 มี.ค. 2561
80.
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ อบจ.จบ เอกสาร pdf 22 มี.ค. 2561
79.
รับสมัคร ผอ.กองช่าง เอกสาร pdf 15 มี.ค. 2561
78.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 23 ก.พ. 2561
77.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 22 ก.พ. 2561
76.
เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง เอกสาร pdf 30 ต.ค. 2560
75.
ดอกไม้จันทน์ เอกสาร pdf 27 ต.ค. 2560
74.
โครงการอบรมการใช้งานคอนกรีตฯ เอกสาร pdf 9 พ.ค. 2560
73.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการและตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป เอกสาร pdf 22 มี.ค. 2560
72.
ประกาศพนักงานขับ เอกสาร pdf 31 ม.ค. 2560
71.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 6 ม.ค. 2560
70.
รายชื่อผู้มีสิทธิ (พนักงานขับรถยนต์,พนักงานขับเครื่องจักรกล) 29 ธ.ค. 2559
69.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (ทั่วไป) เอกสาร pdf 14 ธ.ค. 2559
68.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามรกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุุรี เอกสาร pdf 25 พ.ย. 2559
67.
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น เอกสาร pdf 28 ต.ค. 2559
66.
ประกาศผลการสอบตำแหน่งผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น เอกสาร pdf 5 ต.ค. 2559
65.
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เอกสาร pdf 3 ต.ค. 2559
64.
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น เอกสาร pdf 20 ก.ย. 2559
63.
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เอกสาร pdf 19 ก.ย. 2559
62.
นักบริหารการคลัง เอกสาร pdf 26 ส.ค. 2559
61.
นักบริหารงานช่าง เอกสาร pdf 26 ส.ค. 2559
60.
นักบริหารการศึกษา เอกสาร pdf 26 ส.ค. 2559
59.
นักบริหารงานสาธารณสุข เอกสาร pdf 26 ส.ค. 2559
58.
1 นักบริหารงานทั่วไป เอกสาร pdf 26 ส.ค. 2559
57.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร เอกสาร pdf 11 ส.ค. 2559
56.
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เอกสาร pdf 8 ส.ค. 2559
55.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร เอกสาร pdf 5 ส.ค. 2559
54.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เอกสาร pdf 3 ส.ค. 2559
53.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เอกสาร pdf 2 ส.ค. 2559
52.
รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการอบจ.จันทบุรีจากอบจ.อื่น เอกสาร pdf 30 พ.ค. 2559
51.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน เอกสาร pdf 26 พ.ค. 2559
50.
เอกสาร220459 เอกสาร pdf 22 เม.ย. 2559
49.
ประกาศพนักงานขับ เอกสาร pdf 18 มี.ค. 2559
48.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผุ้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เอกสาร pdf 1 มี.ค. 2559
47.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผุ้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เอกสาร pdf 1 มี.ค. 2559
46.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการเลือกสรร เอกสาร pdf 29 ก.พ. 2559
45.
รายชื่อ เอกสาร pdf 16 ก.พ. 2559
44.
การขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรฯ เอกสาร pdf 10 ก.พ. 2559
43.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 21 ม.ค. 2559
42.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวั เอกสาร pdf 19 ม.ค. 2559
41.
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เอกสาร pdf 15 ม.ค. 2559
40.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการฯลฯ เอกสาร pdf 25 ธ.ค. 2558
39.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ เอกสาร pdf 17 ธ.ค. 2558
38.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่ง เอกสาร pdf 15 ธ.ค. 2558
37.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารมาแต่ เอกสาร pdf 15 ธ.ค. 2558
36.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อ เอกสาร pdf 10 พ.ย. 2558
35.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เอกสาร pdf 30 ก.ย. 2558
34.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เอกสาร pdf 30 ก.ย. 2558
33.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การ เอกสาร pdf 18 ก.ย. 2558
32.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเลือกสรร เอกสาร pdf 21 ก.ค. 2558
31.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค เอกสาร pdf 15 ก.ค. 2558
30.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ที่ 495/2558 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 15 มิ.ย. 2558
29.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เอกสาร pdf 14 พ.ค. 2558
28.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เอกสาร pdf 27 เม.ย. 2558
27.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เอกสาร pdf 27 เม.ย. 2558
26.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เอกสาร pdf 27 เม.ย. 2558
25.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 21 เม.ย. 2558
24.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งต เอกสาร pdf 13 เม.ย. 2558
23.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์ก เอกสาร pdf 13 เม.ย. 2558
22.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์ก เอกสาร pdf 13 เม.ย. 2558
21.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่ เอกสาร pdf 3 เม.ย. 2558
20.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เอกสาร pdf 6 มี.ค. 2558
19.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 5 ม.ค. 2558
18.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร เอกสาร pdf 5 ม.ค. 2558
17.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจัีงหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 18 พ.ย. 2557
16.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การจัดส่งบุคลากรลงสู่ตำแหน่งเลขที่ตำแหน่ง เอกสาร pdf 18 พ.ย. 2557
15.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เอกสาร pdf 18 พ.ย. 2557
14.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 เอกสาร pdf 18 พ.ย. 2557
13.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร เอกสาร pdf 10 ก.ย. 2557
12.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เอกสาร pdf 23 มิ.ย. 2557
11.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เอกสาร pdf 20 พ.ค. 2557
10.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เอกสาร pdf 13 พ.ย. 2556
9.
ประกาศรับสมัครวิศกรไฟฟ้า เอกสาร pdf 4 พ.ย. 2556
8.
หนังสือค้ำประกัน เอกสาร pdf 4 ต.ค. 2556
7.
ประกาศ อบจ. รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานผปู้ปฏิบัิติเป็นสายงานผู้บริหาร เอกสาร pdf 13 ก.ย. 2556
6.
รายงานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เอกสาร pdf 15 มิ.ย. 2553
5.
รายงานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 23 เมษายน 2553 เอกสาร pdf 15 มิ.ย. 2553
4.
รายงานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการอบจ.จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3/2553 เอกสาร pdf 12 เม.ย. 2553
3.
รายงานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 12/2552 เอกสาร pdf 12 ม.ค. 2553
2.
รายงานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 11/2552 เอกสาร pdf 23 ธ.ค. 2552
1.
คู่มือศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการเลื่อนระดับและแต่งตั้งฯ เอกสาร pdf 14 พ.ค. 2552

ลำดับ
ฝ่ายนิติการและพาณิชย์ ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
17.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา เอกสาร pdf 27 พ.ย. 2562
16.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2561 (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี) เอกสาร pdf 13 พ.ย. 2561
15.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เอกสาร pdf 18 พ.ค. 2561
14.
ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 16 พ.ค. 2561
13.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ที่ 708/2560 เรื่อง การจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งและกำหนดเลขที่ตำแหน่ง เอกสาร pdf 3 พ.ย. 2560
12.
ประมูลให้เช่าอาคารพาณิชย์ 23 เม.ย. 2559
11.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารพาณิชย์ เลขที่ 38, 38/1,38/10 ถนนสฤษดิเดช ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 2 พ.ย. 2558
10.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 21 ก.ค. 2558
9.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารบริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์ฏารบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (ครั้งที่ 2) เอกสาร pdf 30 ม.ค. 2558
8.
อบจ.จันทบุรี ขอเชิญผู้ที่สนใจเช่าล็อคว่างขายผลไม้ภายในตลาดศาลาปากแซง เอกสาร pdf 23 ก.ย. 2557
7.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าอาคารศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 23 ก.ย. 2557
6.
หนังสือเปิดผนึกคัดค้านและไม่ยอมรับการใช้อำนาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ เอกสาร pdf 22 พ.ค. 2556
5.
ร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสาร pdf 1 พ.ค. 2556
4.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเรื่องการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพ.ศ.๒๕๕๕ เอกสาร pdf 21 ก.ย. 2555
3.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทุบุรี เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาต ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พุทธศักราช ๒๕๔๒ พุทธศักราช ๒๕๕๕ เอกสาร pdf 21 ก.ย. 2555
2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการของศูนย์บริการร่วมเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 29 เม.ย. 2555
1.
ร่าง พ.ร.บ.และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อปท. จำนวน ๔ ฉบับ และข้อเสนอของคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาข้อเสนอปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อปท. เอกสาร pdf 20 ก.ค. 2554

ลำดับ
หน่วยตรวจสอบภายใน ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
2.
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2554 เอกสาร Word 19 เม.ย. 2554
1.
รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ปี 2553 3 มี.ค. 2554

ลำดับ
ฝ่ายนโยบายและแผน ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
12.
สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารระของ อบจ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสาร pdf 4 ก.ย. 2562
11.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 26 ก.ค. 2562
10.
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 องค์การบริหารส่วนจังหวดัจันทบุรี เอกสาร pdf 31 พ.ค. 2562
9.
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 เอกสาร pdf 21 ก.พ. 2562
8.
เข้าร่วมประกวดในงานนิทรรศการ ด้วยความจงรักและภักดี เอกสาร pdf 15 พ.ย. 2561
7.
ข้อบัญญัติ อบจ. เรื่องงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2 ต.ค. 2561
6.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เอกสาร pdf 4 ก.ย. 2561
5.
ข้อบัญญัติแผน2561 เอกสาร pdf 25 ต.ค. 2560
4.
ข้อบัญญัติแผน2560 เอกสาร pdf 25 ต.ค. 2560
3.
โครงการอบรมและการศึกษาดูงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 1 ก.พ. 2560
2.
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 2 พ.ค. 2555
1.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ฯ เอกสาร pdf 5 ม.ค. 2555

ลำดับ
ฝ่ายงบประมาณ ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
3.
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสาร pdf 25 ก.ย. 2562
2.
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 9 ต.ค. 2552
1.
ข้อบัญญัติ อบจ. เอกสาร pdf 23 ม.ค. 2552

ลำดับ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
7.
แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสาร pdf 31 ต.ค. 2562
6.
แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เอกสาร pdf 31 ต.ค. 2562
5.
แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ2561 เอกสาร pdf 21 ก.พ. 2561
4.
แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ2560 เพิ่มเติมฉบับที่1 เอกสาร pdf 21 ก.พ. 2561
3.
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2560 เอกสาร pdf 21 ก.พ. 2561
2.
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558)องค์การบริหารส่วนจังหวีดจันทบุรีประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556 เอกสาร pdf 27 พ.ย. 2556
1.
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 เอกสาร pdf 7 ก.พ. 2554

ลำดับ
ฝ่ายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
1.
สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 18 มี.ค. 2553