ข่าวเด่นวันนี้ :

แบบฟอร์ม
ลำดับ
ฝ่ายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
4.
แบบเสนอแปรญัตติ เอกสาร Word 9 มี.ค. 2554
3.
แบบขอเสนอญัตติ เอกสาร Word 9 มี.ค. 2554
2.
แบบเสนอกระทู้ถาม เอกสาร Word 9 มี.ค. 2554
1.
แบบเสนอข้อสอบถาม เอกสาร Word 9 มี.ค. 2554
ลำดับ
ฝ่ายนโยบายและแผน ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
3.
ตัวอย่างแผนการดำเนินงาน,ตาราง sar เอกสาร Excel 19 ก.พ. 2552
2.
แบบฟอร์มเขียนโครงการ(ปัญหา) เอกสาร Word 19 ก.พ. 2552
1.
แบบฟอร์มเขียนโครงการ(ศักยภาพ) เอกสาร Word 19 ก.พ. 2552
ลำดับ
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
4.
ตัวอย่างแบบโรงแรม (อบจ.รร.1) เอกสาร Word 3 มิ.ย. 2554
3.
ตัวอย่างแบบโรงแรม (อบจ.รร.3) เอกสาร Excel 3 มิ.ย. 2554
2.
แบบโรงแรม (อบจ.รร.3) เอกสาร Excel 3 มิ.ย. 2554
1.
แบบโรงแรม (อบจ.รร.1) เอกสาร Word 3 มิ.ย. 2554
ลำดับ
ฝ่ายเครื่องจักรกล ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
7.
ใบกำกับน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(รถยนต์) เอกสาร pdf 16 มี.ค. 2554
6.
ใบกำกับน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(เครื่องจักรกล) เอกสาร pdf 16 มี.ค. 2554
5.
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง(รถยนต์) เอกสาร pdf 16 มี.ค. 2554
4.
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง(เครื่องจักรกล) เอกสาร pdf 16 มี.ค. 2554
3.
ใบเบิกวัสดุเครื่องจักรกล เอกสาร Word 26 ม.ค. 2552
2.
ประมาณราคาค่าซ่อม เอกสาร Word 26 ม.ค. 2552
1.
แบบรายงานการชำรุดของเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ เอกสาร Word 26 ม.ค. 2552
ลำดับ
ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ประเภทเอกสาร เพิ่มเมื่อ
1.
ใบคำร้องขอใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี เอกสาร pdf 16 มี.ค. 2554