ข่าวเด่นวันนี้ :

สาระน่ารู้
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
19 เม.ย. 2554 sector19 ระเบียบ ข้อบังคับ 7,663 อ่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าในเขตจังหวัด น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน , ยาสูบ

 
 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ

                  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด   จากการค้าในเขตจังหวัด น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน , ยาสูบ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรมในเขตจังหวัดจันทบุรี เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจการตามอำนาจหน้าที่ และอำนวยบริการสาธารณะแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นไป นั้น
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจดทะเบียนสถานการค้า , การชำระภาษี (น้ำมัน,ยาสูบ) และการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้
           ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (น้ำมัน , ยาสูบ)
การจดทะเบียนสถานค้าปลีก
                   -  ให้ผู้ค้าสถานีบริการน้ำมัน ยื่นคำขอจดทะเบียนสถานการค้า ต่อเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ซึ่งสถานการค้า ตั้งอยู่ กรณีเริ่มประกอบกิจการ ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนก่อนวันเริ่มกิจการไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนสถานการค้า ดังนี้
                   1. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่นคำขอ 
                   2. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานการค้า
                   3. แผนที่ที่ตั้งของสถานการค้า
                   4. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)                                               
                   5.หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ          
                   -  สำหรับร้านค้ายาสูบให้ถือว่าใบอนุญาตขายยาสูบ หรือนำออกแสดงเพื่อขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ ที่เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตออกให้เป็นทะเบียนสถานการค้าจนสิ้นอายุใบอนุญาต
 
 
          การยื่นแบบรายการภาษีและการชำระภาษี
                   - ให้ผู้ค้ายื่นแบบรายการภาษี พร้อมกับชำระภาษีต่อเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ซึ่งสถานการค้า ตั้งอยู่ ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดจากเดือนที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 
อัตราภาษีที่เรียกเก็บ
                   1. น้ำมันเบนซิน และน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซล และน้ำมันที่คล้ายกัน อัตราลิตรละ    4.54 สตางค์ 
                   2. ยาสูบ ชนิดบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ อัตรามวนละ 9.30 สตางค์  
 
บทกำหนดโทษ
                   1. ผู้ใดฝ่าฝืนไม่จดทะเบียนสถานการค้า ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
                   กรณียื่นจดทะเบียนเกินกำหนดเวลา นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา
                   - ไม่เกิน 7 วัน ปรับกระทงละ 500 บาท
                   - เกิน 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ปรับกระทงละ 1,000 บาท
                   - เกิน 15 วัน ไม่เกิน 30 วัน ปรับกระทงละ 3,000 บาท
                  2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่ยื่นแบบรายการภาษี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
                   กรณียื่นแบบรายการภาษีเกินกำหนดเวลา นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา
                   - ไม่เกิน 7 วัน ปรับกระทงละ 1,000 บาท   
                   - เกิน 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ปรับกระทงละ 2,000 บาท
                   - เกิน 15 วัน ไม่เกิน 30 วัน ปรับกระทงละ 3,000 บาท
                   3. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จ ทำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือยื่นบัญชี หรือเอกสารอันเป็นเท็จ เพื่อจะไม่เสียภาษี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 
 
 

หมายเหตุ
 
 
                   1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาจันทบุรี ประกอบด้วย อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห์ และกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ : โทรศัพท์ 0-3931-1102
                   2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน ประกอบด้วย อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม และอำเภอสอยดาว : โทรศัพท์ 0-3938-7196
                   3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขานายายอาม ประกอบด้วย อำเภอนายายอาม อำเภอ       ท่าใหม่ และอำเภอแก่งหางแมว : โทรศัพท์ 0-3937-1088
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2550
...................................................................
                                ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2549 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง มีอำนาจเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดได้
                                เพื่อให้การดำเนินการตามข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตาม   ข้อ 12 และข้อ 15 แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่องการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2549 จึงกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามข้อบัญญัติดังกล่าวไว้ ดังต่อไปนี้
                                ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2550
                                ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้เมื่อ ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี แล้วสิบห้าวัน
                                ข้อ 3 ในระเบียบนี้
                                            “ความผิด” หมายความว่า ความผิดที่ระบุไว้ในข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ( ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2549
                                            “ผู้กระทำความผิด” หมายความว่า ผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดตามระเบียบนี้
                                            “ผู้มีคดีอำนาจเปรียบเทียบคดี” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีแต่งตั้ง
                                ข้อ 4 ให้ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดี โดยให้ถือว่าเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีแต่งตั้ง
 
       ข้อ 5 เมื่อปรากฏหลักฐานว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีแจ้งข้อหาในการกระทำความผิด วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ และชี้แจงให้ผู้กระทำผิดเข้าใจถึงความผิด          ที่เกิดขึ้นว่าเป็นคดีที่ทำการเปรียบเทียบได้ ถ้าผู้กระทำความผิดยอมรับสารภาพและยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ และเมื่อทำการเปรียบเทียบปรับแล้วให้ถือว่าคดีถึงที่สุด
            ผู้กระทำความผิดยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ให้บันทึกคำให้การของผู้กระทำความผิดไว้ตามแบบ 1 ท้ายระเบียบนี้
            ผู้กระทำความผิดที่ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ ให้บันทึกคำให้การไว้ตามแบบ 2 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 6 ในการเปรียบเทียบปรับให้กำหนดค่าปรับที่ผู้กระทำความผิดพึงชำระในอัตราในบัญชี แนบท้ายระเบียบนี้แล้วแต่กรณี
ข้อ 7 ให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีบันทึกการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดที่ชำระเงินแล้วลงในแบบ 3 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 8 คดีที่ไม่อาจเปรียบเทียบได้หรือไม่สมควรเปรียบเทียบปรับ ได้แก่ คดีที่ผู้กระทำความผิดไม่มาให้เปรียบเทียบปรับภายในเวลาที่กำหนด หรือมาทำการเปรียบเทียบปรับแต่ไม่ยินยอมตามอัตราเปรียบเทียบปรับให้ส่งเรื่องและตัวผู้กระทำความผิดไปให้พนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจตามกฎหมายเพื่อดำเนินการต่อไป
ข้อ 9 ให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีนำผู้กระทำความผิดไปชำระที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กระทำความผิด ใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความแสดงว่าเป็นใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบปรับตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2549 คดีที่เท่าใด และบันทึกการ       เก็บเงินในท้ายแบบ 3 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ 10 ให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีดำเนินการเปรียบเทียบปรับโดยมิชักช้า
ข้อ 11  เมื่อทำการเปรียบเทียบปรับเสร็จแล้ว ให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีรายงานผลการเปรียบเทียบคดี ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ทราบ
                ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550
                               
 
                                               
 
บัญชีอัตราการเปรียบเทียบปรับ ความผิดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2550
ลำดับ
ข้อและฐานความผิด
ระวางโทษตามข้อบัญญัติ
 อบจ.จันทบุรี
อัตราที่เปรียบเทียบปรับ
1
ข้อ 9 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 6.5
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
กรณียื่นจดทะเบียนเกินกำหนดเวลา นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา
- ไม่เกิน 7 วัน
ปรับกระทงละ     500 บาท
- เกิน 7 วัน ไม่เกิน 15 วัน         ปรับกระทงละ 1,000 บาท
- เกิน 15 วัน ไม่เกิน 30 วัน      ปรับกระทงละ 3,000 บาท
- เกิน 30 วัน ขึ้นไป  
ปรับกระทงละ 5,000 บาท
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 10 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามข้อ 6.4
จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเกินกำหนดเวลา นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา
- ไม่เกิน 7 วัน 
ปรับกระทงละ 1,000 บาท
- เกิน 7 วัน ไม่เกิน 15 วัน
 ปรับกระทงละ 2,000 บาท
- เกิน 15 วัน ไม่เกิน 30 วัน 
ปรับกระทงละ 3,000 บาท
- เกิน 30 วัน ขึ้นไป  
ปรับกระทงละ 6,000 บาท
 
 
 
ลำดับ
ข้อและฐานความผิด
ระวางโทษตามข้อบัญญัติ
 อบจ.จันทบุรี
อัตราที่เปรียบเทียบปรับ
3
ข้อ 11 แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จนำพยานหลักฐานมาแสดง หรือยื่นบัญชีเอกสารอันเป็นเท็จ เพื่อจะไม่เสียภาษี
จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กรณีข้อความที่แจ้ง พยานหลักฐานที่นำมาแสดงหรือบัญชีหรือเอกสารที่มายื่นภาษี เกิดจากความบกพร่องของผู้แจ้งหรือแสดงหลักฐาน อันเนื่องมาจากการไม่ตรวจรายละเอียดที่แจ้งหรือหลักฐานที่แสดงว่าถูกต้องหรือไม่ และการแจ้งหรือแสดงหลักฐานนั้น ทำให้ไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลงจากที่ควรเสีย(เช่น พนักงานบัญชีของผู้ประกอบการคำนวณจำนวนเงินในบัญชีผิด แต่ผู้ประกอบการไม่ได้ตรวจดูความถูกต้อง เป็นต้น)
ปรับกระทงละ 1,000 บาท
- โดยเจตนาประวิงเวลาในการชำระภาษี ปรับกระทงละ 5,000 บาท
- โดยเจตนาเลี่ยงภาษี  
ปรับกระทงละ 1,000 บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
จากผู้พักในโรงแรม
                   - โรงแรม   หมายความว่า บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้น เพื่อรับสินจ้างสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือที่พักชั่วคราว
                   - ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม หมายความว่า  เจ้าสำนักตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
                   - ผู้พัก หมายความว่า  คนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเจ้าสำนักจัดให้พักอาศัยในโรงแรม เพื่ออยู่หรือพักชั่วคราว โดยจะรับสินจ้างหรือไม่ก็ตาม และต้องเสียค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีทุกครั้งที่โรงแรมเรียกเก็บค่าเช่าห้องพัก ในอัตราร้อยละหนึ่งของค่าเช่าห้องพัก
                   - ค่าเช่าห้องพัก หมายความว่า ค่าเช่าห้องพักที่โรงแรมเรียกเก็บจากผู้พัก
                  - ค่าธรรมเนียม หมายความว่า ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
 

ขั้นตอนการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
                   1. ให้ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักไว้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บค่าเช่าห้องพัก และออกหนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้พัก เพื่อเป็นหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
                   2. ให้ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม นำส่งเงินค่าธรรมเนียม ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี หรือสถานที่ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีกำหนด ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป
                   3. แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเรียกเก็บ และนำส่งค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามแบบที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีประกาศกำหนด และสามารถขอรับแบบพิมพ์ได้จาก กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โทร. 0-3931-2134
                                      บทกำหนดโทษ
                   1. ถ้าผู้พักผู้ใดไม่เสียค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
                   กรณีไม่เสียค่าธรรมเนียมในขณะที่เสียค่าเช่าที่พัก ปรับกระทงละ 500 บาท
                   2. ถ้าผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมผู้ใดไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน   หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
                   กรณีไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยประมาทเลินเล่อ ปรับกระทงละ 3,000 บาท
                   กรณีไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี ปรับกระทงละ 10,000 บาท
                   3. ถ้าผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมผู้ใดไม่นำส่งเงินค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
                   กรณีนำส่งเงินค่าธรรมเนียมเกินกำหนดเวลา นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา
                   - ไม่เกิน 7 วัน ปรับกระทงละ 500 บาท
                   - เกิน 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ปรับกระทงละ 1,000 บาท
                   - เกิน 15 วัน ไม่เกิน 30 วัน ปรับกระทงละ 2,000 บาท
                   - เกิน 30 วัน ปรับกระทงละ 3,000 บาท
                   4. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อจะไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือไม่นำส่งค่า
ธรรมเนียม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ                                                                                                  
                   กรณีโดยประมาทเลินเล่อ ปรับกระทงละ 500 บาท
                   กรณีโดยเจตนาประวิงเวลาในการชำระภาษี ปรับกระทงละ 5,000 บาท
                   กรณีโดยเจตนาเลี่ยงภาษี ปรับกระทงละ 10,000 บาท 
 
 
 
ค่าเช่าทรัพย์สินทุกประเภท
                   ประโยชน์ตอบแทน หมายความว่า ค่าเช่า เงิน สิ่งของ หรือสิทธิอย่างอื่น ที่ให้เป็นการ        ตอบแทนการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
                   ผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหารท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนด
                   พนักงานส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนด
 
ขั้นตอนการชำระค่าเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
                  1. ผู้เช่าจะต้องชำระค่าเช่าตามที่ได้ตกลงทำสัญญาไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
                   2. สามารถชำระค่าเช่าได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 16.30 น.
                   3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีการออกให้บริการรับชำระค่าเช่า ภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นอกสถานที่ ณ กองอำนวยการ หรือจุดบริการ ตลาดศาลาปากแซง ตำบลพลับพลา   อำเภอเมืองจันทบุรี ทุกวันพุธ และ ศุกร์ ของสัปดาห์      
                   อัตราเบี้ยปรับ
                   การชำระค่าเช่าผู้เช่าต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามกำหนดเวลา หากชำระเกินกำหนดเวลา    ผู้เช่าจะต้องชำระเบี้ยปรับให้ผู้เช่าอีกในอัตราร้อยละที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีกำหนด
 
 
หลักการและเหตุผลในการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น
เหตุผล     เพื่อเป็นการปฏิบัติแนวทางการปรับปรุงรายได้ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองตามแผนปฏิบัติการ เพื่อกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดวิธีการให้บริการแก่ประชาชน และการบริหารจัดการ การจัดเก็บรายได้ โดยอำนวยความสะดวก และสามารถให้บริการรับแบบแสดงรายการภาษีฯ แบบนำส่งเงินค่าธรรมเนียม ฯ และรายได้อื่น พร้อมรับชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรม และสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี และรับบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การศึกษา, การสาธารณสุข, การส่งเสริมอาชีพ, สร้างถนนเชื่อมระหว่างท้องถิ่น หรือผ่านท้องถิ่นหลาย ๆ ท้องถิ่นในเขตจังหวัด, สร้างสะพาน แหล่งน้ำ การกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล ดูแลระบบการกำจัดน้ำเสียในภาพรวม ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ประชาชนจะได้รับการตอบสนอง การพัฒนาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ เพราะประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการ (ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ออกไปประชาคมในพื้นที่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงรู้ปัญหาและข้อเท็จจริงของประชาชนดี
                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอแจ้งให้ทราบ สำหรับภาษี, ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บ ได้นำไปพัฒนาท้องถิ่นตามที่กล่าวข้างต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องที่จังหวัดจันทบุรี โดยไม่ได้จัดสรรให้ท้องถิ่นอื่น หรือส่งเข้าส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค แต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ขอขอบคุณผู้ประกอบการและประชาชนผู้เสียภาษี ฯ ค่าธรรมเนียม ฯ และรายได้อื่น ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บเอง ที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยแจ้งข้อมูลการชำระตามความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตัวเอง และพัฒนาท้องที่ในเขตจังหวัดบนพื้นฐานรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักการ   คนท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น เพื่อคนในท้องถิ่น จะมีหลักการและลักษณะดังต่อไปนี้
                   ท้องถิ่นทุกรูปแบบจะมีหน้าที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน และจะแบ่งงานกันทำ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นตัวเชื่อมระหว่างท้องถิ่น หรือระหว่างหลาย ๆ ท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่ดำเนินการในท้องถิ่น ที่มีลักษณะกว้าง ๆ ภายในพื้นที่ทั้งจังหวัด เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดท้องถิ่นรูปแบบอื่น ๆ จะมีอำนาจหน้าที่เฉพาะในเขตพื้นที่ของตนเองเท่านั้น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลสร้างถนนในเขตเทศบาลท้องถิ่นทุกรูปแบบจะมีรายได้มาจาก 2 ทาง เหมือน ๆ กัน คือ
               1. จัดเก็บเอง
               2. รับจัดสรรจากรัฐบาล
 
 ติดต่อสอบถามได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กองคลัง (ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้)
โทร.0-3931-2134