ข่าวเด่นวันนี้ :

สาระน่ารู้
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
3 ธ.ค. 2555 sector19 ระเบียบ ข้อบังคับ 7,444 อ่าน

เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง  การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕

---------------------------------------

                 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  เรื่อง  การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  สมัยสามัญ สมัยที่   ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕  และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2555 เป็นต้นไป

                                     ประกาศ    วันที่ 19   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2555

 

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  พ.ศ. ๒๕๕๕

 ----------------------------

 หลักการ


                   การเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน  น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ และยาสูบ

 

เหตุผล

                   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติในการเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ และยาสูบ ให้เป็นมาตรฐาน เกิดความเป็นธรรม ก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บภาษี เพื่อนำรายได้ไปใช้ในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และอำนวยประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนในเขตจังหวัดได้มากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

 

 


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง  การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

พ.ศ. ๒๕๕๕

 ---------------------------

                         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 (1) มาตรา 51 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และโดยความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  พ.ศ. ๒๕๕๕

                        ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป

                        ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2549

                        บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด และระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

                        ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้

                               นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หรือผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หรือปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

                               องค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

                               ภาษี หมายความว่า ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เรียกเก็บตามข้อบัญญัตินี้

                               สินค้า หมายความว่า น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน  ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์

                               การค้าในเขตจังหวัด หมายความว่า การค้าส่งหรือค้าปลีกสินค้าภายในเขตจังหวัดจันทบุรี

                               ผู้ประกอบการ หมายความว่า เจ้าของหรือผู้จัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของการค้าในเขตจังหวัดจันทบุรี

                               พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการกองคลัง และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง

                               ภาษีอากรค้างชำระ หมายความว่า ภาษีตามข้อบัญญัตินี้ที่มิได้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบัญญัตินี้ และภาษีที่ชำระไว้ไม่ถูกต้องหรือ           มีข้อผิดพลาดทำให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป

                        ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ คำสั่ง หรือแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

                                ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด 1

ข้อความทั่วไป

                        ข้อ 6  ภาษีตามข้อบัญญัตินี้ให้อยู่ในอำนาจหน้าที่และการควบคุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

                        ข้อ 7 ให้ผู้ประกอบการดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามอัตราที่กำหนดในหมวด 2  ของข้อบัญญัตินี้ ในเวลาที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น

                               (1) ผู้ประกอบการคลังน้ำมัน ที่ค้าส่งหรือค้าปลีกน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน ให้กับสถานีบริการน้ำมัน ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้บริโภคภายในเขตจังหวัดจันทบุรี

                               (2) ผู้ประกอบการคลังก๊าซ ที่ค้าส่งหรือค้าปลีกก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ให้กับสถานีบริการก๊าซ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้บริโภคภายในเขตจังหวัดจันทบุรี

                               (3) ผู้ประกอบการ ที่เป็นตัวแทนค้าส่งหรือค้าปลีกน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ภายในเขตจังหวัดจันทบุรี

                               (4) ผู้ประกอบการนอกจาก (1) (2) และ (3) ที่ค้าส่งหรือค้าปลีกน้ำมันเบนซิน และน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ภายในเขตจังหวัดจันทบุรี

                               (5) ผู้ประกอบการค้าส่งหรือค้าปลีกยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต หรือบุหรี่ซิการ์ภายในเขตจังหวัดจันทบุรี แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบการที่มีหลักฐานการแสดงว่าได้ซื้อหรือได้รับยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต หรือบุหรี่ซิการ์ จากผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนสถานการค้าและเสียภาษีของการค้าในเขตจังหวัดจันทบุรีแล้ว

                        ข้อ 8 ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีของการค้าในเขตจังหวัด มีดังนี้

                               (1) การค้าน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน  ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ให้เกิดขึ้นในเวลาที่จำหน่าย ทั้งนี้  เฉพาะตามปริมาณที่จำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ  ตามข้อ 7 (3) หรือ (4) หรือผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้บริโภคภายในเขตจังหวัดจันทบุรี และตามปริมาณที่ไม่มีหลักฐานแสดงได้ว่ามีการเสียภาษีตามข้อบัญญัตินี้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

                               (2) การค้ายาสูบให้เกิดขึ้นในเวลาที่ได้รับมอบสินค้ายาสูบเข้าไว้ในสถานการค้ายาสูบ

                        ข้อ 9 กำหนดเวลาต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจสั่งขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาออกไปได้ตามความจำเป็นแก่กรณี

                        ข้อ 10 หนังสือเรียก หนังสือแจ้งให้เสียภาษี หรือหนังสืออื่นที่มีถึงบุคคลใด เพื่อปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรื เจ้าพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปส่ง ณ ภูมิลำเนา หรือสำนักงานของบุคคลนั้นในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของบุคคลนั้น ถ้าไม่พบผู้รับ ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักงานของผู้รับจะส่งให้แก่บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่หรือทำงานในบ้านหรือสำนักงานที่ปรากฏว่าเป็นของผู้รับนั้นก็ได้

                               ถ้าไม่สามารถส่งหนังสือตามวิธีในวรรคหนึ่งได้ จะกระทำโดยวิธีปิดหนังสือนั้นในที่  ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สำนักงานสถานการค้า หรือถิ่นที่อยู่ของผู้รับนั้น หรือโฆษณาข้อความย่อในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่จำหน่ายเป็นปกติในท้องถิ่นนั้นก็ได้ ดังนั้นเมื่อได้ปฏิบัติการตามวิธีการดังกล่าวในวรรคหนึ่งหรือ วรรคสองแล้ว  ให้ถือว่าผู้รับได้รับหนังสือนั้นแล้ว 

หมวด 2

อัตราภาษีที่เรียกเก็บ  

                        ข้อ 11 อัตราภาษีที่เรียกเก็บให้เป็น ดังนี้

                                 (1) น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน อัตราลิตรละ 4.54 สตางค์

                                 (2) ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ อัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค์

                                 (3) ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ อัตรามวนละ 9.30 สตางค์

 

หมวด 3

การจดทะเบียน

                        ข้อ 12 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานการค้าตั้งอยู่ หรือสถานที่อื่น ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ภายในระยะเวลา ดังนี้

                                    (1) ในกรณีที่ประกอบการค้าอยู่ก่อนข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ให้ผู้ประกอบการ จดทะเบียนสถานการค้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ

                                   (2) ในกรณีที่ประกอบการค้าเมื่อข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้ผู้ประกอบการ      จดทะเบียนสถานการค้าภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มดำเนินการค้าในเขตจังหวัด

                                   ให้ถือว่าใบอนุญาตขายยาสูบหรือนำออกแสดงเพื่อขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการ์ และใบทะเบียนสถานค้าปลีกน้ำมัน ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตออกให้เป็นทะเบียนสถานการค้าตามวรรคหนึ่งด้วย

                        ข้อ 13 เมื่อผู้ประกอบการได้ยื่นคำขอจดทะเบียนสถานการค้าโดยถูกต้องแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกใบทะเบียนสถานการค้าให้

                        ข้อ 14 ผู้ประกอบการต้องแสดงใบทะเบียนสถานการค้าไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย      สถานการค้า หรือสำนักงานของผู้ประกอบการ

                        ข้อ 15 เมื่อผู้ประกอบการจะย้าย เลิก โอน หรือควบสถานการค้า ให้แจ้งการย้าย เลิก  โอน หรือควบสถานการค้า ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  แห่งท้องที่ที่สถานการค้าตั้งอยู่ หรือสถานที่อื่นตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ก่อนวันย้าย วันเลิก วันโอน หรือวันควบสถานการค้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

 

หมวด 4

การยื่นแบบรายการภาษีและการชำระภาษี

                        ข้อ 16 ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบรายการภาษี ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดพร้อมกับชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่สถานการค้าตั้งอยู่หรือสถานที่อื่นตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดจากเดือนที่ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น

                                  เศษของหนึ่งบาทของภาษีที่ต้องชำระตามวรรคหนึ่งให้ปัดทิ้ง                       

                        ข้อ 17 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง


หมวด 5

อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่

                        ข้อ 18 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้

                                  (1) ประเมินภาษีเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ตามข้อบัญญัตินี้จากผู้มีหน้าที่เสียภาษี เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีมิได้ยื่นแบบรายการภาษีภายในเวลาที่ข้อบัญญัตินี้กำหนด หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดทำให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ยอมตอบคำถามพนักงานเจ้าหน้าที่อันเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการประเมินภาษีโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานเพื่อการคำนวณภาษี

                                        เมื่อประเมินแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี

                                   (2) มีหนังสือสอบถาม หรือเรียกผู้ประกอบการหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือให้จัดส่งบัญชี เอกสารหลักฐาน หรือสิ่งอื่นใดที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้     ต้องให้เวลาบุคคลนั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนั้น

 

หมวด 6

บัญชีหลักฐานและการปฏิบัติ

                        ข้อ 19 ให้ผู้ประกอบการทำบัญชีประจำวันและงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่จำหน่าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด หรือตามแบบที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ  ผู้ที่ได้รับมอบหมายได้อนุมัติให้ใช้เป็นบัญชีประจำวันและงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่จำหน่ายได้เนื่องจากมีสาระสำคัญครบถ้วนเช่นเดียวกับที่กำหนดในแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด

                                 บัญชีประจำวันตามวรรคหนึ่ง ให้ทำให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น และให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีที่สถานการค้าพร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงบัญชีดังกล่าว

                                 งบเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานการค้าตั้งอยู่ หรือสถานที่อื่นตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป

                                 การทำบัญชีประจำวันและงบเดือนตามข้อบัญญัตินี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะอนุญาตให้กระทำโดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกลหรือวิธีใด ๆ ก็ได้

 

หมวด 7

การเปรียบเทียบคดี

                        ข้อ 20 ให้ความผิดตามข้อบัญญัตินี้เป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการกองคลัง และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งเป็นผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ

                                  เมื่อผู้กระทำผิดได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

                                  เงินค่าปรับตามวรรคสอง ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด


หมวด  8

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

                        ข้อ 21 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเสียเบี้ยปรับในกรณีและตามอัตรา ดังต่อไปนี้

                                  (1) ในกรณีมิได้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีในกำหนดเวลาตาม หมวด 4 ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนสถานการค้าไว้แล้วหรือไม่ ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษี

                                  (2) ในกรณีที่ได้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือ   มีข้อผิดพลาด ทำให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินภาษีที่เสียขาดไปนั้น

                        ข้อ 22 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีใดไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในกำหนดเวลา หรือชำระภาษีขาดไปจากจำนวนภาษีที่ต้องเสีย ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือ เศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือของเงินภาษีที่ชำระขาดไป โดยไม่รวมเบี้ยปรับ และการคำนวณ         เงินเพิ่มดังกล่าวมิให้คิดทบต้น

                                  เงินเพิ่มตามข้อนี้ มิให้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ

                        ข้อ 23 เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม อาจงดหรือลดลงได้ตามระเบียบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด 

                                  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ให้ถือเป็นเงินภาษีที่จัดเก็บตามข้อบัญญัตินี้

 

หมวด  9

การบังคับชำระภาษีอากรค้างชำระ

                        ข้อ 24 การบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างชำระ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

 

หมวด 10

บทกำหนดโทษ

                        ข้อ 25 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 12 หรือข้อ 14 หรือข้อ 15 หรือข้อ 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

                        ข้อ 26 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่ยื่นแบบรายการภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                        ข้อ 27 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ  นำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือยื่นบัญชี หรือเอกสารอันเป็นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

หมวด 11

บทเฉพาะกาล

                        ข้อ 28 บรรดาข้อบัญญัติที่ให้ยกเลิกตามข้อ 3 แห่งข้อบัญญัตินี้ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีที่ค้างอยู่หรือที่พึงชำระก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ

                        ข้อ 29 บรรดาประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งที่ออกตามข้อบัญญัติที่ให้ยกเลิกตามข้อ 3 แห่งข้อบัญญัตินี้ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ ระเบียบหรือคำสั่งที่ออกตามข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 

                                            ประกาศ  ณ วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

 

 

บัญชีอัตราการเปรียบเทียบปรับ ความผิดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

 เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555

ลำดับ

ข้อหาและฐานความผิด

ระวางโทษตามข้อบัญญัติ อบจ.จันทบุรี

อัตราที่เปรียบเทียบปรับ

1

ข้อ 12 ผู้ประกอบการฝ่าฝืน   ไม่จดทะเบียนสถานการค้าตามข้อ 25

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

กรณียื่นจดทะเบียนเกินกำหนดเวลา นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา

- ไม่เกิน 7 วัน ปรับกระทงละ 500 บาท

- เกิน 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ปรับกระทงละ 1,000 บาท

- เกิน 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ปรับกระทงละ 3,000 บาท

- เกิน 30 วันขึ้นไป ปรับกระทงละ 5,000 บาท

2

ข้อ 16 ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบรายการภาษีฝ่าฝืนไม่ยื่นแบบรายการภาษี ตามข้อ 26

จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณียื่นแบบรายการภาษีเกินกำหนดเวลานับแต่วันพ้นกำหนดเวลา

- ไม่เกิน 7 วัน ปรับกระทงละ 1,000 บาท

- เกิน 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ปรับกระทงละ 2,000 บาท

- เกิน 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ปรับกระทงละ 4,000 บาท

- เกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 45 วัน ปรับกระทงละ 6,000 บาท

- เกิน 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ปรับกระทงละ 8,000 บาท

- เกิน 60 วัน ขึ้นไป ปรับกระทงละ 10,000 บาท

3

ข้อ 27 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำ   อันเป็นเท็จ นำพยาน หลักฐานเท็จมาแสดง หรือยื่นบัญชี หรือเอกสารอันเป็นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษี

จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- กรณีข้อความที่แจ้ง พยานหลักฐานที่นำมาแสดงหรือบัญชีหรือเอกสารที่มายื่นภาษี เกิดจากความบกพร่องของผู้แจ้งหรือแสดงพยานหลักฐาน  อันเนื่องมาจากการไม่ตรวจรายละเอียดที่แจ้งหรือหลักฐานที่แสดงว่าถูกต้องหรือไม่  และการแจ้งหรือแสดงหลักฐานนั้น  ทำให้ไม่ต้องเสียภาษี    หรือเสียภาษีน้อยลงจากที่ควรเสีย (เช่น พนักงานของผู้ประกอบการคำนวณเงินในบัญชีผิด แต่ผู้ประกอบการไม่ได้ตรวจดูความถูกต้อง เป็นต้น) ปรับกระทงละ 1,000 บาท

- โดยเจตนาประวิงเวลาในการชำระภาษีปรับกระทงละ 5,000 บาท

- โดยเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี ปรับกระทงละ 10,000 บาท

                                         

 

 

ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

จากผู้พักในโรงแรม

                   - โรงแรม   หมายความว่า บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้น เพื่อรับสินจ้างสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือที่พักชั่วคราว

                   - ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม หมายความว่า  เจ้าสำนักตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

                   - ผู้พัก หมายความว่า  คนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเจ้าสำนักจัดให้พักอาศัยในโรงแรม เพื่ออยู่หรือพักชั่วคราว โดยจะรับสินจ้างหรือไม่ก็ตาม และต้องเสียค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีทุกครั้งที่โรงแรมเรียกเก็บค่าเช่าห้องพัก ในอัตราร้อยละหนึ่งของค่าเช่าห้องพัก

                   - ค่าเช่าห้องพัก หมายความว่า ค่าเช่าห้องพักที่โรงแรมเรียกเก็บจากผู้พัก

                  - ค่าธรรมเนียม หมายความว่า ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม

 

ขั้นตอนการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมให้แก่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

                   1. ให้ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักไว้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บค่าเช่าห้องพักและออกหนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้พัก เพื่อเป็นหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

                   2. ให้ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม นำส่งเงินค่าธรรมเนียม ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี หรือสถานที่ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีกำหนด ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป

                   3. แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเรียกเก็บ และนำส่งค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามแบบที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีประกาศกำหนด และสามารถขอรับแบบพิมพ์ได้จาก กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โทร. 0-3931-2134

                                      บทกำหนดโทษ

                   1. ถ้าผู้พักผู้ใดไม่เสียค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                   กรณีไม่เสียค่าธรรมเนียมในขณะที่เสียค่าเช่าที่พัก ปรับกระทงละ 500 บาท

                   2. ถ้าผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมผู้ใดไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน   หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                   กรณีไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยประมาทเลินเล่อ ปรับกระทงละ 3,000 บาท

                   กรณีไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี ปรับกระทงละ 10,000 บาท

                   3. ถ้าผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมผู้ใดไม่นำส่งเงินค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                   กรณีนำส่งเงินค่าธรรมเนียมเกินกำหนดเวลา นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา

                   - ไม่เกิน 7 วัน ปรับกระทงละ 500 บาท

                   - เกิน 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ปรับกระทงละ 1,000 บาท

                   - เกิน 15 วัน ไม่เกิน 30 วัน ปรับกระทงละ 2,000 บาท

                   - เกิน 30 วัน ปรับกระทงละ 3,000 บาท

                   4. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อจะไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือไม่นำส่งค่า

ธรรมเนียม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ                                                                                                  

                   กรณีโดยประมาทเลินเล่อ ปรับกระทงละ 500 บาท

                   กรณีโดยเจตนาประวิงเวลาในการชำระภาษี ปรับกระทงละ 5,000 บาท

                   กรณีโดยเจตนาเลี่ยงภาษี ปรับกระทงละ 10,000 บาท   


ค่าเช่าทรัพย์สินทุกประเภท

                  ประโยชน์ตอบแทน หมายความว่า ค่าเช่า เงิน สิ่งของ หรือสิทธิอย่างอื่น ที่ให้เป็นการตอบแทนการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล

องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

                   ผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหารท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนด

                   พนักงานส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนด

 

ขั้นตอนการชำระค่าเช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

                  1. ผู้เช่าจะต้องชำระค่าเช่าตามที่ได้ตกลงทำสัญญาไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด

                   2. สามารถชำระค่าเช่าได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

                   3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีการออกให้บริการรับชำระค่าเช่า ภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นอกสถานที่ ณ กองอำนวยการ หรือจุดบริการ ตลาดศาลาปากแซง ตำบลพลับพลา   อำเภอเมืองจันทบุรี ทุกวันพุธ และ ศุกร์ ของสัปดาห์      

                   อัตราเบี้ยปรับ

                   การชำระค่าเช่าผู้เช่าต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามกำหนดเวลา หากชำระเกินกำหนดเวลา    ผู้เช่าจะต้องชำระเบี้ยปรับให้ผู้เช่าอีกในอัตราร้อยละที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีกำหนด
 


หลักการและเหตุผลในการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น

เหตุผล     เพื่อเป็นการปฏิบัติแนวทางการปรับปรุงรายได้ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองตามแผนปฏิบัติการ เพื่อกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดวิธีการให้บริการแก่ประชาชน และการบริหารจัดการ การจัดเก็บรายได้ โดยอำนวยความสะดวก และสามารถให้บริการรับแบบแสดงรายการภาษีฯ แบบนำส่งเงินค่าธรรมเนียม ฯ และรายได้อื่น พร้อมรับชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรม และสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี และรับบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การศึกษา, การสาธารณสุข, การส่งเสริมอาชีพ, สร้างถนนเชื่อมระหว่างท้องถิ่น หรือผ่านท้องถิ่นหลาย ๆ ท้องถิ่นในเขตจังหวัด, สร้างสะพาน แหล่งน้ำ การกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล ดูแลระบบการกำจัดน้ำเสียในภาพรวม ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ประชาชนจะได้รับการตอบสนอง การพัฒนาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ เพราะประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการ (ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ออกไปประชาคมในพื้นที่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงรู้ปัญหาและข้อเท็จจริงของประชาชนดี

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอแจ้งให้ทราบ สำหรับภาษี, ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บ ได้นำไปพัฒนาท้องถิ่นตามที่กล่าวข้างต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องที่จังหวัดจันทบุรี โดยไม่ได้จัดสรรให้ท้องถิ่นอื่น หรือส่งเข้าส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค แต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ขอขอบคุณผู้ประกอบการและประชาชนผู้เสียภาษี ฯ ค่าธรรมเนียม ฯ และรายได้อื่น ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บเอง ที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยแจ้งข้อมูลการชำระตามความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตัวเอง และพัฒนาท้องที่ในเขตจังหวัดบนพื้นฐานรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการ   คนท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น เพื่อคนในท้องถิ่น จะมีหลักการและลักษณะดังต่อไปนี้

                   ท้องถิ่นทุกรูปแบบจะมีหน้าที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน และจะแบ่งงานกันทำ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นตัวเชื่อมระหว่างท้องถิ่น หรือระหว่างหลาย ๆ ท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่ดำเนินการในท้องถิ่น ที่มีลักษณะกว้าง ๆ ภายในพื้นที่ทั้งจังหวัด เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดท้องถิ่นรูปแบบอื่น ๆ จะมีอำนาจหน้าที่เฉพาะในเขตพื้นที่ของตนเองเท่านั้น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลสร้างถนนในเขตเทศบาลท้องถิ่นทุกรูปแบบจะมีรายได้มาจาก 2 ทาง เหมือน ๆ กัน คือ

               1. จัดเก็บเอง

               2. รับจัดสรรจากรัฐบาล

 

 ติดต่อสอบถามได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กองคลัง (ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้)

โทร.0-3931-2134